Насловна О нама Огласи / Конкурси ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 1 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ НА ОДРЕЂЕНО

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 1 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ НА ОДРЕЂЕНО

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Број:     24588/1

Датум:  11.07.2019. год.

                       

 

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 106/2018), Измене Кадровског плана за Клинички центар Ниш број 112-01-200/2018-02 од 28.02.2019. године, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 24588 од 05.07.2019. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 1 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНЕ ЗАПОСЛЕНЕ ДО ЊЕНОГ ПОВРАТКА НА РАД

 

 

I

Утврђује се потреба за пријем 1 доктора медицине на специјализацији из нуклеарне медицине у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад са пуним радним временом.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

 

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицине на специјализацији из нуклеарне медицине:

Завршени медицински факултет, одобрена специјализација из нуклеарне медицине

 

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 • Пријаву за оглас, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Диплома о завршеном медицинском факултету;
 • Решење Министарства здравља Републике Србије о одобреној специјализацији из нуклеарне медицине;
 • Решење медицинског факултета о упису на специјалистичке студије из нуклеарне медицине;
 • Дозвола за рад – лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Очитана лична карта;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује, није обавезно).

 

     Решењем директора Клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

     Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом, а у циљу давања предлога о избору кандидата.

     Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 1 доктора медицине на специјализацији из нуклеарне медицине у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад са пуним радним временом, донеће директор Клиничког центра Ниш, а на основу извештаја Комисије.

 

IV

     Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

     Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

     Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

      Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

 

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш

Администратор

Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)