КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања четвртак, 27 октобар 2016 00:00

На основу члана 132. и 133. Закона о здравственој заштити (»Сл. гласник РС« бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 19., 20. и 21.Статута Клиничког центра Ниш, Управни одбор

 

Клиничког центра Ниш

на основу ОДЛУКЕ Управног одбора Клиничког центра Ниш

бр. 30509/4 од 23.10.2016. год.

расписује

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ

 

за мандатни период од 4 године

 

За директора Клиничког центра Ниш може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава следеће услове:

I

-       завршен медицински факултет; специјализацију из гране медицине која је из делатности Клиничког центра;  пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту и звање наставника медицинског факултета или завршен правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента, најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

II

Уз пријаву кандидати треба да поднесу доказео испуњености услова конкурса:

-       диплома медицинског факултета (оверена копија) или диплома економског факултета (оверена копија) или диплома правног факултета (оверена копија);

-       уверење о положеном специјалистичком испиту за кандидате са високом школском спремом здравствене струке (оверена копија);

-       уверење или потврда о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента за кандидате са високом школском спремом друге струке (оверена копија);

-       потврда о радном стажу по положеном специјалистичком испиту за кандидате са високом школском спремом здравствене струке;

-        потврда о радном стажу у области здравствене заштите за кандидате са високом школскомспремом друге струке;

-       потврда о звању наставника медицинског факултета;

-       уверење да се против кандидата не води кривични поступак, да није под истрагом(датум издавања не старији од 6 месеци);

-       уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);

-       уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);

-       извод из матичне књиге рођених;

-       извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

-       копија радне књижице;

-       кратка биографија са контакт подацима (адреса, телефон и е-маил).

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве слати на адресу:

Клинички центар Ниш

Бул. др Зорана Ђинћића бр. 48 Ниш

(са назнаком: »За конкурс за директора Клиничког центра Ниш«)

 

 

Комплетан КОНКУРС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости