О Г Л А С ЗА ПРИЈЕМ 25 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања субота, 03 децембар 2016 12:00

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        ___35414/1      

Датум:  02.12.2016. год._

                     

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 22/15, 59/15), Закључка 51 Број:112-11219/2016-1 од 24. новембра 2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 35414 од 02.12.2016. године, директор Клиничког центрaНиш доноси

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 25 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

I

Оглашава се потреба за пријем 25 здравствених радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

a) 14 медицинскихсестара-техничара ради попуне радног места медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 3 медицинскe сестрe за здравствену заштиту деце - педијатријскe сестрe ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестра за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

в) 5 акушерских сестара ради попуне радног места акушерска сестра за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

г) 3 физиотерапеута ради попуне радног места физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш.

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником оорганизацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

 

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначнуодлукуо избору кандидата за пријем 25 здравствених радника у радниоднос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости