ОГЛАС за пријем 10 доктора медицине на неодређено време

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања среда, 13 јун 2018 00:00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:     18929/1      
Датум:  13.06.2018. год.

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/2015), Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 3/2018), Закључка 51 број: 112-3878/2018 од 25. априла 2018. године Министарства здравља Републике Србије за Клинички центар Ниш, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 18929 од 13.06.2018. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 9 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ И ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

I

            Утврђује се потреба за пријем 9 доктора медицине на специјализацијии једног доктора медицине специјалисте у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за потребе Клиничког центра Ниши то:

 

-       1 доктор медицине на специјализацији из кардиохирургије,

-       2 доктора медицине на специјализацији из опште хирургије,

-       1 доктор медицине на специјализацији из дерматовенерологије,

-       4 доктора медицине на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије,

-       1 доктор медицине на специјализацији из педијатрије и

-       1 доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства.

 

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. годинеи Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

 

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицинена специјализацији су:

            Високо образовање:

            на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.       септембра 2005. године;

            на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо   образовање до 10. септембра 2005. године.

            Додатна знања / испити / радно искуство

            стручни испит;

            лиценца;

            најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицине специјалисте су:

            Високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

            Додатна знања / испити / радно искуство

            стручни испит;

            лиценца;

            специјалистички испит;

            најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копијес ледеће документације:

 

 

IV

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисије састављене од компетентних стручњака из одговарајућих грана медицине, које ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор-интервју (додатно тестирање, провера практичн их знања, способности и вештина и оцене на разговору), а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 9 доктора медицине на специјализацији и једног доктора медицине специјалисте у радни однос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети овде

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости