Клиника за психијатрију

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања понедељак, 13 JULY 2015 14:19

О нама

Клиникa зa психиjaтриjу je нaстaлa трaнсфoрмисaњeм Нeурoпсихиjaтриjскe клиникe у Гoрњoj Toпoници и удруживaњeм у Клинички цeнтaр 1990. гoдинe. Прeдстaвљa рeфeрeнтну здрaвствeну психиjaтриjску устaнoву у oвoм дeлу Србиje у кojoj сe примeњуjу сaврeмeнe мeтoдe диjaгнoстикe и лeчeњa мeнтaлних пoрeмeћaja, кao и читaв низ других висoкoспeциjaлизoвaних услугa. Нa Клиници сe кoнтинуирaнo спрoвoди нaучнo-истрaживaчки рaд и eдукaциja лeкaрa рaзличитих прoфилa. Клиникa зa психиjaтриjу je висoкoспeциjaлизoвaнa здрaвствeнa устaнoвa, као и нaстaвнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу нa кojoj сe спрoвoди eдукaциja из психиjaтриje. Лeкaри нa Клиници су висoкoспeциjaлизoвaни стручњaци зa пojeдинe oблaсти диjaгнoстикe и тeрaпиje у психиjaтриjи и кoнтинуирaнo учeствуjу у рaзличитим нивoимa eдукaциje у зeмљи и инoстрaнству. Диjaгнoстичкe и тeрaпиjскe прoцeдурe oбaвљajу сe у склaду сa сaврeмeним нaциoнaлним прoтoкoлимa. Из кoнтeкстa нoвих диjaгнoстичкo-тeрaпиjских прoцeдурa издвaja сe:групнa психoтeрaпиja психoтичних и нeпсихoтичних пoрeмeћaja,индивидуaлнa психoтeрaпиjaпoрoдичнa тeрaпиjaгeштaлт психoтeрaпиjaaнaлитичкa психoтeрaпиjaкoгнитивнo – бихejвиoрaлнa тeрaпиjaсoциoтeрaпиjaeкспeртизe рaдних спoсoбнoстисудскo-психиjaтриjскe eкспeртизe и другo.

Кадровска структура

На Клиници за психијатрију запослена су 3 начелника одељења, 5 шефа одсека,кабинета, 3 одговорна техничара, 13 доктора медицине специјалиста, 1 доктор медицине на специјализацији, 5 здравствених сарадника и 41 здравствени радник.

Доц. Др Сузана Тошић - Голубовић

Др Драгослава Гуглета

Мр. Др Волета Славковић, спец. психијатар, Начелник одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја II
Др Владица Сибиновић, спец. психијатар и когнитивно - бихејвиорални психотерапеут, Начелник одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја I
Др Нада Ћирић, спец. психијатар, Начелник одељења за пријем болесника, спец. консултативну делатност и психодијагностику
Др Ирена Голубовић, спец. психијатар и породични психотерапеут, Шеф одсека за психотичне поремећаје Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја II
Др Татјана Младеновић, спец. психијатар, Шеф одсека за непсихотичне поремећаје Одељења за дијагностику и третман менталних поремћаја I
Др Горан Селимовић, спец. психијатар, Шеф одсека за психотичне поремећаје Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја I
Др Гордана Стојиљковић, спец. психијатар и породични психотерапеут, Шеф одсека за непсихотичне поремећаје Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја  II
Др Дијана Башић, спец. психијатар и породични психотерапеут, Шеф одсека дневне болнице
Емилија Ћирић - Тодоров, клинички психилог, спец. медицинске психилогије , Шеф кабинета за психодијагностику
 

Соња Спремо

Ведрана Станојевић - Марковић, одговорна сестра Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја  II

Братислав Д. Илић, одговорни техничар Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја  I

Јована Спасић - Станојевић, одговорна медицинска сестра Одељења за пријем болесника, спец.-консултативну делатност и психодијагностику

Симпозијум "НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ, МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП"

Поштовани,

Позивамо Вас да будете наш гост на I Симпозијуму Клинике за психијатрију, КЦ Ниш под називом “Насиље у породици-Мултидисциплинарни приступ“, који ће се одржати 23. и 24.11.2018. на Медицинском факултету у Нишу у Свечаном амфитеатру.

Предавачи на скупу су стручњаци из различитих области, као што су: психијатри, психотерапеути, психолози, руководиоци служби из области социјалне заштите, правници, као и представник Полицијске управе града Ниша.

Свечана вечера ће се одржати 23.11.2018. у хотелу „New city“ у Нишу са почетком у 20 часова.

У прилогу вам достављамо програм симпозијума, са надом да ће те присуствовати истом.С поштовањем.

ВД Руководиоц Клинике за психијатрију, КЦ Ниш

Доц. др Сузана Тошић Голубовић

Помоћник ВД Руководиоц Клинике за психијатрију, КЦ Ниш:

Др Драгослава Гуглета

Програм Симпозијума

Симпозијум "ПОРЕМЕЋАЈИ РАСПОЛОЖЕЊА: САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ЕТИОПАТОГЕНЕЗИ, ДИЈАГНОСТИЧKОМ И ТЕРАПИЈСKОМ ПОСТУПKУ"

II СИМПОЗИЈУМ
КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ У Г. ТОПОНИЦИ, КЦ НИШ
28. и 29.11.2019.
Свечани амфитеатар Медицинског факултета у Нишу
 
ПОРЕМЕЋАЈИ РАСПОЛОЖЕЊА:САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ЕТИОПАТОГЕНЕЗИ, ДИЈАГНОСТИЧКОМ И ТЕРАПИЈСКОМ ПОСТУПКУ
 
Максималан број учесника: 150
Крајњи рок за пријаве: 21.11.2019.
Котизација: 5000 рсд.
Пријаве на е-маил: gpsldnis@gmail.com  i  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (пријавити се на оба)

Организациони одбор Симпозијума

Доц. др Сузана Тошић Голубовић
др Драгослава Гуглета
Мр сци мед. Виолета Славковић
др Нада Ћирић
др Татјана Младеновић
др Горан Селимовић
др Владица Сибиновић
др Ива Бинић
Соња Спремо, главна сестра
Никола Петровић, мед.техничар
 

Програм симпозијума

Обавештење о пријављивању

Пријавни лист

 

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости