ОГЛАС за пријем 2 доктора медицине на специјализације из дерматовенерологије на неодређено време

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања петак, 20 JULY 2018 11:00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:     23384/1      
Датум:  20.07.2018. год.                     

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 1/2015), Споразума о продужењу рока важењаПосебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 3/2018), Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 23384од 20.07.2018. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 2ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

I

            Утврђује се потреба за пријем 2 доктора медицине на специјализацији из дерматовенерологијеу радни однос на неодређено време са пуним радним временом за потребе Клиничког центра Ниши то:

 

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

 

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицинена специјализацији су:

            Високо образовање:
            на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
            на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 
            Додатна знања / испити / радно искуство
            стручни испит;
            лиценца;
            најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

IV

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија састављена од компетентних стручњака из одговарајуће гране медицине, која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата одабратикандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани наразговор-интервју(додатно тестирање, провера практичних знања, способности и вештина и оцене на разговору), а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначнуодлукуо избору кандидата за пријем 2доктора медицине на специјализацији у радниоднос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

V

Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемп репоручене поште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети овде

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости