ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОТВРДЕ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања среда, 27 децембар 2017 11:00

ПУ прилогу наведеног текста, налази се потребна документација и потврде надлежних комисија и инспекција, које су неопходне за издавање употребне дозволе о пуштању у пробни рад новоизграђене и реконструисане зграде Клиничког центра Ниш.

У складу са чланом 157. Закона о планирању и изградњи, а сходно члану 13 . Правилника о садржини и начину вршенња техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрање тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гаратним роковима за поједине врсте објеката (Сл.гласник РС 27/15),објекат се може пустити у пробни рад.

Ако се, ради утврђивања подобности објекта за употребу, морају вршити претходна испитивања и провера инсталација, уређаја, постројења, стабилности или безбедности објекта, уређаја и постројења за заштиту животне средине, уређаја за заштиту од пожара или друга испитивања, или ако је то предвиђено техничком документацијом, односно грађевинском дозволом или решењем из члана 145. Закона, Комисија, односно предузеће или друго правно лице коме је поверено вршење техничког прегледа може да одобри пуштање објекта у пробни рад, под условом да утврди да су за то испуњени услови и о томе без одлагања обавести надлежни орган.

Пуштање у пробни рад може се вршити и за фазе, односно делове објекта који представљају техничко-технолошке целине и могу се као такви самостално користити.

Инвеститору се издаје потврда о одобрењу за пуштање објекта, фазе или дела објекта у пробни рад. Потврду потписују председник и сви чланови Комисије. Потврде су дате у прилозима - Потврде Комисије за технички преглед о пуштању у пробни рад.

Инвеститор доставља потврду надлежном органу. Надлежни орган доставља потврду грађевинској инспекцији, у року од три дана од дана пријема потврде.

Пробни рад се врши на начин који одговара техничким и технолошким својствима и захтевима објекта.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана. Инвеститор прати резултате пробног рада.

Комисија, односно, привредно друштво или друго правно лице коме је поверено вршење техничког прегледа, у току пробног рада објекта проверава испуњеност услова за издавање употребне дозволе и извештај о томе доставља инвеститору.

По испуњености услова за издавање употребне дозволе, објекат, фаза или део објекта који представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити, а за који је одобрен пробни рад наставља са радом до издавања употребне дозволе.


 

 

 

 
 
сайт города Винницы
секреты красоты и молодости