Оглас за пријем једно стручног сарадника одсека за јавне набавке

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Created on Thursday, 29 October 2015 12:57

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број: 32242/1
Датум: 28.10.2015. год.


На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
("Сл. гласник РС" бр. 22/15, 59/15) и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 32242 od 28.10.2015. год., а за потребе Клиничког центра Ниш, директор Клиничкog центрa Ниш расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ОДСЕКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ I
У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ


I


Оглашава се пријем за једног стручног сарадника одсека за јавне набавке I у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене одсутног запосленог за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689 од 24.03.2015. године.
- Услови за заснивање радног односа за послове једног стручног сарадника одсека за јавне набавке I су:

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос. Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата. Коначну одлуку о избору кандидата за пријем једног стручног сарадника одсека за јавне набавке I у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене одсутног запосленог за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш, до његовог повратка на рад, донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:


КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,
БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48
СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости