Home About Competitons Оглас за пријем једно стручног сарадника одсека за јавне набавке

Оглас за пријем једно стручног сарадника одсека за јавне набавке

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број: 32242/1
Датум: 28.10.2015. год.


На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
("Сл. гласник РС" бр. 22/15, 59/15) и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 32242 od 28.10.2015. год., а за потребе Клиничког центра Ниш, директор Клиничкog центрa Ниш расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ОДСЕКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ I
У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ


I


Оглашава се пријем за једног стручног сарадника одсека за јавне набавке I у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене одсутног запосленог за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689 од 24.03.2015. године.
- Услови за заснивање радног односа за послове једног стручног сарадника одсека за јавне набавке I су:

 • Висока стручна спрема, VII1, степен стручне спреме,

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 • Диплома о завршеном економском факултету;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија радне књижице;
 • Кратка биографија (CV на једном листу) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос. Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата. Коначну одлуку о избору кандидата за пријем једног стручног сарадника одсека за јавне набавке I у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене одсутног запосленог за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш, до његовог повратка на рад, донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:


КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,
БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48
СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

About Us

Clinical Center Niš is a republic institution, established on November 14, 1990. It is the second largest health institution in Serbia, which provides services to the entire southeast and south of Serbia, with about 3 million inhabitants. Clinical Center Niš is a teaching center within the Faculty of Medicine in Niš, with about 240 experts from this institution who participate in the education of new staff. With 28 clinics, institutes and departments, as well as supporting services, Clinical Center represents a unique health, educational, scientific and research system. Clinical Center Niš has 1,465 beds on its disposal, and it is the only organization in Serbia with no excess of space and hospital beds.

Contact

Clinical Center Niš

 •  (018) 506-906
 • Fax: (018) 4235-186
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 48 Dr Zoran Đinđić Boulevard

Administrators

Vladan Mitić
(PHP, HTML & Flash Developer)
 
Katarina Ilić, M.A. philol.
(International Relations Consultant)