Клиника за психијатрију

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања понедељак, 13 JULY 2015 14:19

О нама

Клиникa зa психиjaтриjу je нaстaлa трaнсфoрмисaњeм Нeурoпсихиjaтриjскe клиникe у Гoрњoj Toпoници и удруживaњeм у Клинички цeнтaр 1990. гoдинe. Прeдстaвљa рeфeрeнтну здрaвствeну психиjaтриjску устaнoву у oвoм дeлу Србиje у кojoj сe примeњуjу сaврeмeнe мeтoдe диjaгнoстикe и лeчeњa мeнтaлних пoрeмeћaja, кao и читaв низ других висoкoспeциjaлизoвaних услугa. Нa Клиници сe кoнтинуирaнo спрoвoди нaучнo-истрaживaчки рaд и eдукaциja лeкaрa рaзличитих прoфилa. Клиникa зa психиjaтриjу je висoкoспeциjaлизoвaнa здрaвствeнa устaнoвa, као и нaстaвнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу нa кojoj сe спрoвoди eдукaциja из психиjaтриje. Лeкaри нa Клиници су висoкoспeциjaлизoвaни стручњaци зa пojeдинe oблaсти диjaгнoстикe и тeрaпиje у психиjaтриjи и кoнтинуирaнo учeствуjу у рaзличитим нивoимa eдукaциje у зeмљи и инoстрaнству. Диjaгнoстичкe и тeрaпиjскe прoцeдурe oбaвљajу сe у склaду сa сaврeмeним нaциoнaлним прoтoкoлимa. Из кoнтeкстa нoвих диjaгнoстичкo-тeрaпиjских прoцeдурa издвaja сe:групнa психoтeрaпиja психoтичних и нeпсихoтичних пoрeмeћaja,индивидуaлнa психoтeрaпиjaпoрoдичнa тeрaпиjaгeштaлт психoтeрaпиjaaнaлитичкa психoтeрaпиjaкoгнитивнo – бихejвиoрaлнa тeрaпиjaсoциoтeрaпиjaeкспeртизe рaдних спoсoбнoстисудскo-психиjaтриjскe eкспeртизe и другo.

Кадровска структура

На Клиници за психијатрију запослена су 3 начелника одељења, 5 шефа одсека,кабинета, 3 одговорна техничара, 13 доктора медицине специјалиста, 1 доктор медицине на специјализацији, 5 здравствених сарадника и 41 здравствени радник.

Доц. Др Сузана Тошић - Голубовић

Др Драгослава Гуглета

Мр. Др Волета Славковић, спец. психијатар, Начелник одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја II
Др Владица Сибиновић, спец. психијатар и когнитивно - бихејвиорални психотерапеут, Начелник одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја I
Др Нада Ћирић, спец. психијатар, Начелник одељења за пријем болесника, спец. консултативну делатност и психодијагностику
Др Ирена Голубовић, спец. психијатар и породични психотерапеут, Шеф одсека за психотичне поремећаје Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја II
Др Татјана Младеновић, спец. психијатар, Шеф одсека за непсихотичне поремећаје Одељења за дијагностику и третман менталних поремћаја I
Др Горан Селимовић, спец. психијатар, Шеф одсека за психотичне поремећаје Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја I
Др Гордана Стојиљковић, спец. психијатар и породични психотерапеут, Шеф одсека за непсихотичне поремећаје Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја  II
Др Дијана Башић, спец. психијатар и породични психотерапеут, Шеф одсека дневне болнице
Емилија Ћирић - Тодоров, клинички психилог, спец. медицинске психилогије , Шеф кабинета за психодијагностику
 

Соња Спремо

Ведрана Станојевић - Марковић, одговорна сестра Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја  II

Братислав Д. Илић, одговорни техничар Одељења за дијагностику и третман менталних поремећаја  I

Јована Спасић - Станојевић, одговорна медицинска сестра Одељења за пријем болесника, спец.-консултативну делатност и психодијагностику

Симпозијум "НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ, МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП"

Поштовани,

Позивамо Вас да будете наш гост на I Симпозијуму Клинике за психијатрију, КЦ Ниш под називом “Насиље у породици-Мултидисциплинарни приступ“, који ће се одржати 23. и 24.11.2018. на Медицинском факултету у Нишу у Свечаном амфитеатру.

Предавачи на скупу су стручњаци из различитих области, као што су: психијатри, психотерапеути, психолози, руководиоци служби из области социјалне заштите, правници, као и представник Полицијске управе града Ниша.

Свечана вечера ће се одржати 23.11.2018. у хотелу „New city“ у Нишу са почетком у 20 часова.

У прилогу вам достављамо програм симпозијума, са надом да ће те присуствовати истом.

С поштовањем.

ВД Руководиоц Клинике за психијатрију, КЦ Ниш

Доц. др Сузана Тошић Голубовић

Помоћник ВД Руководиоц Клинике за психијатрију, КЦ Ниш:

Др Драгослава Гуглета

Програм Симпозијума

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости