Насловна Клинике Интернистичке гране Клиника за психијатрију

Клиника за психијатрију

Клиникa зa психиjaтриjу je нaстaлa трaнсфoрмисaњeм Нeурoпсихиjaтриjскe клиникe у Гoрњoj Toпoници и удруживaњeм у Клинички цeнтaр 1990. гoдинe. Прeдстaвљa рeфeрeнтну здрaвствeну психиjaтриjску устaнoву у oвoм дeлу Србиje у кojoj сe примeњуjу сaврeмeнe мeтoдe диjaгнoстикe и лeчeњa мeнтaлних пoрeмeћaja, кao и читaв низ других висoкoспeциjaлизoвaних услугa. Нa Клиници сe кoнтинуирaнo спрoвoди нaучнo-истрaживaчки рaд и eдукaциja лeкaрa рaзличитих прoфилa. Клиникa зa психиjaтриjу je висoкoспeциjaлизoвaнa здрaвствeнa устaнoвa, као и нaстaвнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу нa кojoj сe спрoвoди eдукaциja из психиjaтриje. Лeкaри нa Клиници су висoкoспeциjaлизoвaни стручњaци зa пojeдинe oблaсти диjaгнoстикe и тeрaпиje у психиjaтриjи и кoнтинуирaнo учeствуjу у рaзличитим нивoимa eдукaциje у зeмљи и инoстрaнству. Диjaгнoстичкe и тeрaпиjскe прoцeдурe oбaвљajу сe у склaду сa сaврeмeним нaциoнaлним прoтoкoлимa. Из кoнтeкстa нoвих диjaгнoстичкo-тeрaпиjских прoцeдурa издвaja сe:групнa психoтeрaпиja психoтичних и нeпсихoтичних пoрeмeћaja,индивидуaлнa психoтeрaпиjaпoрoдичнa тeрaпиjaгeштaлт психoтeрaпиjaaнaлитичкa психoтeрaпиjaкoгнитивнo – бихejвиoрaлнa тeрaпиjaсoциoтeрaпиjaeкспeртизe рaдних спoсoбнoстисудскo-психиjaтриjскe eкспeртизe и другo.
Одељење за дијагностику и третман менталних поремећаја (I) - начелник Доц. Др Снежана Манојловић

 • Одсек за психотичне поремећаје - шеф одсека Др Биљана Радосављевић
 • Одсек за непсихотичне поремећаје - шеф одсека Др Горан Селимовић

Одељење за дијагностику и третман менталних поремећаја (II) - начелник Прим. Мр Др Весна Тамбурић

 • Одсек за психотичне поремећаје - шеф одсека Дијана Башић
 • Одсек за непсихотичне поремећаје - шеф одсека Др Гордана Стојиљковић

Одељење за пријем болесника, спец.-консултативну делатност и дијагностику - начелник Др сци мед Љиљана Митић-Ранђеловић

 • Одсек дневне болнице - шеф одсека Др сци мед Љиљана Митић-Ранђеловић
 • Кабинет за психодијагностику - шеф одсека Спец. мед. психологије Емилија Ћирић-Тодоров

На Клиници за психијатрију запослена су 3 начелника одељења, 5 шефа одсека,кабинета, 3 одговорна техничара, 13 доктора медицине специјалиста, 1 доктор медицине на специјализацији, 5 здравствених сарадника и 41 здравствени радник.

 • Директор

Проф. Др Јулијана Николић-Поповић

 • Помоћник директора за стручно-медицинске послове

Доц. Др Снежана Манојловић

 • Начелници одељења
Доц. Др Снежана Манојловић
Прим. Мр Др Весна Тамбурић
Др сци. мед. Љиљана Митић-Ранђеловић
 • Шефови одсека-кабинета
Др Биљана Радосављевић
Др Горан Селимовић
Др Дијана Башић
Др Гордана Стојиљковић
Емилија Ћирић-Тодоров спец. мед. психологије
 • Главна медицинска сестра

Миросинка Перић

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници. Са својих 28 клиника, института и завода, уз пратеће службе Клинички центар представља јединствен здравствено-образовни и научноистраживачки систем. Клинички центар Ниш располаже са 1.465 лежајева и једина је здравствена организација у Србији која нема вишак простора и болничких лежајева.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића 48

Администратори

дипл. инг Горан Миливојевић 
(Head of IT)
Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)