ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

21 нов
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:  34669/1
Ниш,  18.11.2022.године

На основу члана 24. Закона о раду (,,Сл.гласник РС,, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),  члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 96/19 и 58/2020-анекс 1),Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-2682/2022 од 29.марта 2022.године-допис Министарства здравља Републике Србије број:112-01-261/2022-02 од 31.марта 2022.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-5094/2022 од 29.јуна 2022.године-допис Министарства здравља Републике Србије број:112-01-557/2022-02 од 12.јула 2022.године,Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-6076/2022 од 29.јула 2022.године-допис Министарства здравља Републике Србије број:112-01-665/2022-02 од 08.август 2022.године,Кадровског плана за Универзитетски клинички центар Ниш за 2022.годину бр:112-01-64/2022-02 од 28.02.2022.године, члана 24. Статута Клиничког центра Ниши Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш број:34669 од 18.11.2022.године,  расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

 

I

            Утврђује се потреба за пријем  

а) 11 СПРЕМАЧА / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ и    

б)    1 ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА ОБДУКЦИЈИ   

          у радни однос на неодређено времеса пуним радним временом

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,113/2017и 95/18-аутентично тумачење),  Правилником о организацији и систематизацији послова Универзитетског клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Универзитетског клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

 

Услови за заснивање радног односа за послове  Iа:

 • основно образовање
 • радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите

 

Услови за заснивање радног односа за послове  Iб:

 • основно или средње образовање
 • радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите   

 

III

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV) са контакт подацима (адреса, број телефона и e-mail) кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

 • Диплома - сведочанство о стеченом основном образовању (за послове спремача/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге)
 • Диплома - сведочанство о стеченом основном или средњем образовању (за послове помоћног радника на обудкцији)
 • Очитана лична карта;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • доказ о радном искуству у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите;

 

      Решењем в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

      Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

 

      Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 11 спремача/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге и 1 помоћног радника на обдукцији у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, донеће в.д. директор Универзитетског клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

IV

      Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Универзитетског клиничког центра Ниш.

 

VI

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

 

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Универзитетског клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Универзитетског клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Булевар дрЗорана Ђинђића бр. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш