Центар за заштиту менталног здравља

Центар за заштиту менталног здраља је основан 1975. Гoдинe, као Зaвoд зa мeнтaлнo здрaвљe. Зaвoд сe трaнсфoрмишe у Клинику зa зaштиту мeнтaлнoг здрaвљa и нeурoпсихиjaтриjу рaзвojнoг дoбa 1990. гoдинe кaдa улaзи у сaстaв Клиничкoг цeнтрa. Током 2015. године постаје Центар за заштиту менталног здравља.
 
Зaхвaљуjући свojoj дeлaтнoсти, прoстoрним и тeхничким мoгућнoстимa, Центар пружа изузeтaн дoпринoс унaпрeђeњу мeнтaлнoг здрaвљa, aли и нaстaвнoj и нaучнo-истрaживaчкoj дeлaтнoсти у oблaсти адулетне и дечје психиjaтриje.
 
Центар je висoкo спeциjaлизoвaнa здрaвствeнa устaнoвa кoja сe бaви зaштитoм и унaпрeђeњeм мeнтaлнoг здрaвљa стaнoвништвa, a пoсeбнo деце и aдoлeсцeнaтa.
 
Центар je истoврeмeнo и нaучнa и oбрaзoвнa устaнoвa, па  кao нaстaвнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу укључeн je у извoђeњe нaстaвe студeнтимa мeдицинe и стoмaтoлoгиje, лeкaримa нa спeциjaлизaциjи из нeурoлoгиje и психиjaтриje, кao и лeкaримa нa мaгистaрским студиjaмa.
 
Центар је и место примене сaврeмeнихдиjaгнoстичкихи фармакотерапијских и психотерапијских прoцeдура.
 
Одељење за дечју и адолесцентну психијатрију је намењено болничком лечењу и унапређењу менталног здравља деце и адолесцената са психичким проблемима због којих је неопходно њихово привремено измештање из кућног окружења.
 
Одељење је отвореног типа. Принцип рада омогућава примену интервенција које у најмањој могућој мери ограничавају слободу младих пацијената.

Унутрашња организација

 1. Одељење за дечију и адолесцентну психијатрију
  • Одсек парцијалне хоспитализације за децу
  • Одсек парцијалне џоспитализације за младе
  • Одсек за психијатрију развојног доба
 2. Одељење за специјалистичко - консултативну делатност и дијагностику
  • Одсек парцијалне хоспитализације за лица са менталним сметњама
  • Кабинет за психологију и социјални рад
  • Кабинет за психодијагностику
 3. Одљење за болести зависности

 • Руководилац центра
Проф. др Миодраг Станковић

 

 • Помоћник руководиоца центра
Проф. др Оливера Жикић
 • Начелници одељења
Мр др Љиљана Трајановић
Др Владан Радивојевић
Прим. др Драгана Красић
 • Шефови одсека

Др Ненад Цветковић

Др Неда Илић

Др Александра Стојановић

Доц. др Гордана Николић

Доц. др мед.сци. Јелена Костић

 • Главна медицинска сестра

Виолета Потић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЧЈУ И АДОЛЕСЦЕНТНУ ПСИХИЈАТРИЈУ
 
Одељење дечје и адолесцентне психијатрије чине:
 • Одсек психијатрије развојног доба (диспанзерски и хоспитални блок)
 • Одсек парцијалне хопситализације за децу
 • Одсек парцијалне хопситализације за младе
 
На Одељењу селече деца и адолесценти са:
 • Акутним психотичним поремећајима
 • Поремећајем расположења
 • Покушајем суицида или суицидалним тенденцијама
 • Первазивним развојним поремећајима (поремећај из спектра аутизма)
 • Менталном ретардацијом удруженом са психијатријским поремећајима
 • Пролонгираним сметњама прилагођавања, тешким реакцијама на акутни стрес и посттрауматски стресни поремећај (ПТСП)
 • Поремећајем понашања и поремећајем у виду пркоса и противијења (резистентним на амбулантни третман)
 • Соматизационим, психосоматским, соматопсихичким (резистентним на амбулантни третман)
 • Поремећајима регулације биолошких функција (поремећаји исхране, поремећаји спавања)
 • Развојним поремећајима контроле психомоторике (хрончни тик поремећај, Туретov синдром, АДХД, муцање, развојне диспраксије)
 • Опсесивно-компулзивним поремећајем
 • Фобичним и анксиозним поремећајима (резистентним на амбулантни третман)
 •  Дисоцијативним и конверзивним поремећајима (резистентним на амбулантни третман)
 
У хоспиталном блоку се НЕ ЛЕЧЕ:
 • деца и адолесцент код којих је подједнако ефикасно спроводити лечење кроз амбулантни третман
 • адолесцент зависни од психоактивних супстанци који због степена поремећаја нису у стању да прихвате предвиђени психијатријски третман, а својим понашањем угрожавају сопствену безбедност, друге пацијенте или особље
 • адолесценти са криминогеним понашањем, а без менталног поремећаја.
Наведена стања која се не лече на нашем Одељењу захтевају лечење у уско специјализованим установама или институцијама затвореног типа.
 
Услови за пријем у хоспитални блок:
 • Деца и адолесценти узраста до 18 година
 • Оверен болнички упут за хоспитализацију
 • Уверење о старатељству надлежног Центра за социјални рад за децу без родитељског старања
 • Добро опште соматско стање (одсуство инфекција, повреда, неуролошких и кожних болести)
 • Усмена или писмена сагласност лекара Одељења
 • Информациони пристанак родитеља или старатеља
 
Пријем родитеља и старатеља пратиоца обавља се у случајевима:
 •  Када је дете млађе од 6 година
 •  Када је дете са посебним потребама
 •  Када је потребна помоћ у контроли понашања или појачан надзор деце и адолесцената
 
Стручне активности које Одељење обезбеђује у раду са адолесцентима су:
 • Клиничка дијагностика и допунско-дијагностичке процедуре
 • Континуирана примена фармакотерапије, супортивне, бихејвиорално-когнитивне интервенције
 • Породично саветовање и обука родитеља у вештинама родителиства и модификацији понашања деце
 • Индивидуална и породична психотерапија
 • Окупациона и социотерапија
 
Родитељи или старатељи су активни сарадници у терапијском процесу.
 
Дневне активности деце и адолесцената на Одељењу:
 • Вођење рачуна о личној и колективној хигијени и поштовању кућног реда
 • Шетња и фискултура
 • Радна и окупациона терапија
 • Социотерапија кроз свакодневни групни рад и терапијску заједницу
 • Помоћ у учењу
 • Слободне активности (одмор, тематске групне радионице, читање белетристике, гледање филмова, слушање музике и сл.)
 
ИЗВОД ИЗ КУЋНОГ РЕДА
 
Исхрана деце је прилагођена дневним потребама и здравственом стању. Изузеци су алергије и прописане дијете које треба пријавити на пријему детета. Деци је могуће доставити запаковане куповне намирнице које се предају сменској сестри на Одељењу и чувају у кухињи. Изузетно, по договору са лекаром, могуће је донети спремијену храну.
Слободно време је према распореду дневних активности.
 
ПОСЕТЕ су уторком и четвртком од 14-15х. Суботом и недељом од 14-18х. У посету долазе само родитељи и старатељи. Сви остали посетиоци се евидентирају, а виђење је дозвољено уз дозволу лекара.
Моле се посетиоци да током посете поштују приватност друге деце и не нуде цигарете и алкохол својој ни туђој деци.
 
Пушење и коришћење алкохола на одељењу није дозвољено.
 
Коришћење мобилних телефона на Одељењу је дозвољено, али је по налогу лекара могуће условно и привремено ускраћивање коришћења телефона уколико је угрожено поштовање кућног реда.
 
Чување личних ствари које се налазе у болесничкој соби није у надлежности особља Одељења. Родитељи су у обавези да деци не оставијају новац и ствари од вредности.
 
Лични подаци пацијената су поверљиви и брижно их чувамо од незаконитог и неоправданог коришћења.
 
ИНФОРМАЦИЈЕо поступцима током лечења родитељ или старатељ током лечења добија од надлежног лекара. За друга обавештења родитељ или старатељ се може обратити медицинском особљу на Одељењу.
Опште информације о здравственом стању детета можете добити сваког дана од 16-18х позивом на број 0184238706, када се може и разговарати са дететом, уколико то није другачије одређено.
 
 
Медицинско особље на одељењу за дечју i адолесцентну психијатрију:
 
Проф. др МИОДРАГ СТАНКОВИЋ, дечји психијатар, психотерапеут, Директор Центра за заштиту менталног здравља
Прим. др ДРАГАНА КРАСИЋ, неуропсихијатар, Начелник Одељења
Доц. др ЈЕЛЕНА КОСТИЋ, психијатар, Шеф одсека психијатрије развојног доба
Др АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋ, дечји психијатар, Шеф одсека парцијалне хоспитализације за децу
Др НЕДА ИЛИЋ, дечји психијатар, Шеф одсека парцијалне хоспитализације за младе
Др МИЉАНА СТАНОЈКОВИЋ-НИКОЛИЋ, дечји психијатар
Др НИНОСЛАВА СИМИЋ, дечји психијатар
Др АЛЕКСАНДРА РИСТИЋ, лекар на специјализацији
Др СОВИЈА СТЕВАНОВИЋ, лекар на специјализацији
Др АЛЕКСАНДРА СТОЈАДИНОВИЋ, лекар на специјализацији
 
Одговорна медицинска сестра Одељења за дечију и адолесцентну психијатријИ
МАРИЈА СТОЈКОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ
 
ИНФОРМАЦИЈЕ
Тел.: 018 4238 706
Свакога дана 16-18h
Радно време: свакога дана 00-24h

 

  

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш