Насловна О нама Огласи / Конкурси

ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

23 мај

Комплетну ОДЛУКУ у PDF-у можете преузети овде

27 апр

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        ____12175/1      

Датум:  27.04.2018. год._

                       

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/2015), Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 3/2018), Измене Кадровског плана за Клинички центар Ниш број: 112-01-505/2017-02 од 19. децембра 2017. године, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 12175од 17.04.2018. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 83 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

I

Утврђује се потреба за пријем 83 здравствена радникау радни однос на одређено времеса пуним радним временом и то:

а) 20 виших медицинских сестара-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 27 медицинских сестара-техничарa ради попуне радног места медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

в) 5 медицинских сестараза здравствену заштиту деце - педијатријских сестара ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестра за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

г) 7 лабораторијских техничара ради попунерадног места лабораторијски техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

д) 2 радиолошка техничара ради попунерадног места радиолошки техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

НАПОМЕНА: Уколико се на расписан оглас за пријем  рендген техничара не пријави ни један кандидат са средњом медицинском школом (као што је била ситуација на претходна два огласа из разлога што у евиденцији Националне службе за запошљавање нема ни једног рендген техничара са средњом стручном спремом због укидања тог одсека у средњим медицинским школама од 1991. године), у радни однос ће се примити кандидати са вишом или високом стручном спремом радиолошког смера.

ђ) 8 виших радиолошких техничара ради попуне радног места виши радиолошки техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

е) 6 акушерских сестара ради попуне радног места акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш.

ж) 4 виша физиотерапеута ради попунерадног места виши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

з) 4 физиотерапеута ради попунерадног места физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

 

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) и Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

 

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iа су:

 • Завршена виша медицинска школа – општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iб су:

 • Завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек медицинских сестара за здравствену заштиту деце, положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iг су:

 • Завршена средња медицинска школа – лабораторијски техничар биохемијског смера,положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iд су:

 • Завршена средња медицинска школа –радиолошки смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме.
 • (Завршена виша медицинска школа –радиолошки смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

у случају да се не пријаве кандидати са средњом стручном спремом).

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iђ су:

 • Завршена виша медицинска школа – одсек за радиолошке техничаре, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iе су:

 •  Завршена средња медицинска школа – одсек акушерских сестара, положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iж су:

 • Завршена вишамедицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iз су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит.

III

 

Kандидати подносе пријаву и оверене копије следеће документације:

 

 • Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију(CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверењео положеном стручном испиту;
 • Дозволаза рад - лиценцаиздатaод надлежне коморе (акоје кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Очитана лична карта;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује, није обавезно).

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 83 здравственa радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручен епоште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети овде

27 апр

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бул. др Зорана Ђинђића бр. 48
Комисија за спровођење поступка продаје путем јавног надметања отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа и отпадног алуминијума основу Одлуке Управног одбора Клиничког центра Ниш бр. 17211/3 од 30.05.2018.год. и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 18587 од 11.06.2018. год., расписује

О Г Л А С
ЗА ПРОДАЈУ СТАРОГ ПАПИРА, ОТПАДНЕ ПЛАСТИЧНЕ АМБАЛАЖЕ, МЕШАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА, ОТПАДНОГ ГВОЖЂА И ОТПАДНОГ АЛУМИНИЈУМА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НИШ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Предмет продаје је:
1. Стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве),
2. Oтпадне пластичне амбалаже,
3. Мешани електронски отпад ( 200135*),
4. Отпадно гвожђе (191212),
5. Отпадни алуминијум (191203)

Почетна цена за стари папир (мешани папи - картон папир) по кг износи 3,00 динара без ПДВ-а.
Почетна цена за стари папир (папир из архиве) по кг износи 5,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве) је 20 пара по кг.

Почетна цена за отпадну пластичну амбалажу по кг је 29,00 динара без ПДВ-а.
Лицитациони корак за отпадну пластичну амбалажу је 5,00 динара по кг.

Почетна цена за мешани електронски отпад по кг је 5,00 динара без ПДВ-а.
Лицитациони корак за мешани електронски отпад је 2,00 динара по кг.

Почетна цена за отпадно гвожђе по кг је 12,00 динара без ПДВ-а.
Лицитациони корак за отпадно гвожђе је 2,00 динара по кг.

Почетна цена за отпадни алуминијум по кг је 95,00 динара без ПДВ-а.
Лицитациони корак за отпадни алуминијум је 5,00 динара по кг.

Отпадни стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадна пластична амбалажа, мешани електронски отпад, отпадно гвожђе и отпадни алуминијум који се налази у Клиничком центру Ниш, продаје се у виђеном и затеченом стању, у укупној количини, без права учесника на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика.

Откуп отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума може извршити само учесник у поступку јавног надметања који се обавезује да изврши откуп целокупне количине.

Депозит који су учесници у поступку дужни да уплате пре спровођења поступка јавног надметања, уплаћиваће се у износу од по 10.000,00 дин., по партији, најкасније на дан спровођења поступка јавног надметања, до 10,00 часова, на жиро рачун Клиничког центра Ниш бр. 840 – 661667 – 38. Најповољнијем понуђачу у јавном надметању депозит ће бити урачунат у излицитирани износ из Уговора, а осталим понуђачима депозит ће бити враћен, на жиро рачун учесника, после уплате целокупног излицитираног износа од стране најповољнијих понуђача.

При преузимању отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума, изабрани учесник обезбеђује транспортно средство, механизацију и радну снагу за утовар.

При преузимању отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума, вршиће се мерење ради утврђивања тачне количине, при чему трошкове мерења сноси изабрани учесник.

Отпадни стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадна пластична амбалажа, мешани електронски отпад, отпадно гвожђе и отпадни алуминијум, може се видети 14.06.2018.год.(четвртак) и 15.06.2018.год. (петак) у времену од 08,00 до 12,00 часова, а на дан јавног надметања 18.06.2018.год.(понедељак) од 08,00 до 10,00 часова.

Сва ближа обавештења у вези поступка јавног надметања, могу се добити сваког радног дана у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Особа за контакт: Милош Спасић, тел: 064 / 5943530.

Право учешћа у поступку јавног надметања за отуђење отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума из Клиничког центра Ниш имају правна лица и предузетници.

Право учешћа у поступку јавног надметања за опасан отпадни материјал (мешани електронски отпад), имају правна лица која поседују интегрисану дозволу надлежног Министарства (Министарство енергетике, развоја и животне средине у складу са Законом о управљању отпадом (»Сл. гл. РС« 36/2009 и 88/2010 и 14/2016) за складиштење, транспорт и третман наведене врсте отпада.

Представници правних лица су у обавези да са собом понесу Извод из АПР-а о регистрацији фирме или други акт из ког се може утврдити да је лице регистровано за обављање наведене делатности, овлашћење за учешће у поступку јавног надметања, фотокопију личне карте и доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита учесницима који не успеју у лицитацији.

Клинички центар Ниш ће закључити Уговор са најповољнијим понуђачем у року од 3 дана од дана спроведеног поступка јавног надметања.

Сва остала права и обавезе биће регулисана Уговором. Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора неће му се извршити повраћај уплаћеног депозита.

Уколико понуђач који је излицитирао највишу цену одустне од куповине, Уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

Јавно надметање ће се одржати на дан 18.06.2018.год. (понедељак) у 13,00 часова у сали за састанке ОЈ Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш.

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети овде

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића 48

Администратор

Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)