ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

14 мар

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 48

На основу Одлука Управног одбора Универзитетског клиничког центра Ниш

бр. 38925/10од 28.12.2022.год. и бр 38952/11 од 28.12.2022.год. и Одлуке в.д. директора Универзитетског

клиничког центра Ниш бр. 6928 од 06.03.2023.год. и бр. 6929 од 06.03.2023.год., расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРОДАЈУ СТАРОГ ПАПИРА, ОТПАДНЕ ПЛАСТИЧНЕ АМБАЛАЖЕ, МЕШАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА, ОТПАДНОГ ГВОЖЂА, ОТПАДНОГ АЛУМИНИЈУМА,ОТПАДНОГ ПРОХРОМА, СТАРИХ ГУМА И РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

Продаја се обликује према партијама:

ПАРТИЈА 1.

1. стари папир (мешани папир – картон папир и папир из архиве);

2. отпадна пластична амбалажа, која је окарактерисана као неопасан отпад;

3. мешани електронски отпад (200135*);

4. отпадно гвожђе (191212);

5. отпадни алуминијум (191203);

6. отпадни прохром;

7. старе гуме.                      

 

ПАРТИЈА 2.

1. радходовано возило ŠKODA Super B elegance - шифра 135916;

2. расходовано возило PIAGGIO - шифра 135924;

3. расходовано возило WOLKSWAGEN путнички аутомобил - шифра 135941 и

4. расходовано возило WOLKSWAGEN комби - шифра 233030022.

 

ПАРТИЈА 1.

Почетна цена за стари папир (мешани папир, картон папир)  по кг износи 1,68 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за стари папир (мешани папир - картон папир)је 50 пара  по кг.

 

Почетна цена за стари папир (папир из архиве)  по кг износи 1,85 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за стари папир (папир из архиве)   је 50 пара  по кг.

 

Почетна цена за отпадну пластичну амбалажу по кг је 0,80 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за  отпадну пластичну амбалажу је 50 пара по кг.

 

Почетна цена за мешани електронски отпад по кг је 1,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за  мешани електронски отпад је 1,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадно гвожђе по кг је 10,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за  отпадно гвожђе је 2,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадни алуминијум по кг је 60,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за  отпадни алуминијум је 5,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадни прохром по кг је 45,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за  отпадни прохром је 5,00 динара по кг.

 

Почетна цена за старе гуме по кг је 1,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за  старе гуме је 1,00 динара по кг.

 

ПАРТИЈА 2.

Почетна цена заŠKODA Super B eleganceизноси 120.000,00 динара без ПДВ-а;

Лицитациони корак је: 6.000,00 динара;

 

Почетна цена заPIAGGIO износи 40.000,00динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак је: 2.000,00 динара;

 

 

Почетна цена за WOLKSWAGEN путнички аутомобил износи 100.000,00,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак је: 5.000,00 динара;

 

Почетна цена заWOLKSWAGEN комби износи 40.000,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак је:2.000,00 динара;

 

Ставке из партије 1 које се налазе у Универзитетском клиничкомцентруНиш, продају се у виђеном и затеченом стању, у укупној количини по свакој од ставки, без права учесника на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика.

Ставке из партије 2 продају се у виђеном и затеченом стању, без права учесника на рекламације.

Учесници у поступку дужни су да пре спровођења поступка јавног надметања, уплате депозит у износу од по 10.000,00 дин.по партији,најкасније на дан спровођења поступка јавног надметања, до 10,00 часова, на жиро рачун УКЦ Ниш бр. 840 – 661667 – 38. Најповољнијем понуђачу у јавном надметању депозит ће бити урачунат у излицитирани износ из Уговора, а осталим понуђачима депозит ће бити враћен, на жиро рачун учесника. 

При преузимању откупљеног предмета, изабрани учесник обезбеђује транспортно средство, механизацију и радну снагу за утовар.

При преузимању ставки из партије 1 вршиће се мерење ради утврђивања тачне количине, при чему трошкове мерења сносиизабрани учесник.

Предмети лицитације могу се разгледати од 14.03.2023.год. (уторак) до 21.03.2023.год. (уторак) у времену од 08,00 до 12,00 часова, а на дан јавног надметања 22.03.2023.год.(среда) од 08,00 до 10,00 часова.

Сва ближа обавештења у вези поступка јавног надметања,могу се добити сваког радног дана од 08,00  до 12,00 часова.

Особа за контакт за партију 1: Милош Спасић, тел: 064/ 5943530.

Особа за контакт за партију 2: Владимир Стојиљковић, тел: 066/8051381

Право учешћа у поступку јавног надметања за ставке из партије 1 имају правна лица и предузетници.

Право учешћа у поступку јавног надметања за мешани електронски отпад, (опасан отпадни материјал) имају правна лица и предузетници који поседују интегрисану дозволу надлежног Министарства (Министарство енергетике, развоја и животне средине) у складу са Законом о управљању отпадом (»Сл. гл. РС« бр. 36/2009 и 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) за складиштење, транспорт и третман наведене врсте отпада.

  Право учешћа у поступку јавног надметања за продају ставки из партије 2 имају сва физичка, правна лица и предузеници.

Сви учесници у обавези су да доставеПисану изјаву учесника о прихватању услова из огласа.Правна лица и предузетници достављају извод из АПР-а о регистрацији фирме или други акт из ког се може утврдити да је лице регистровано за обављање наведене делатности, овлашћење за учешће у поступку јавног надметања, фотокопију личне карте или пасоша, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита учесницима који не успеју у лицитацији, а физичка лица су у обавези да са собом понесу фотокопију личне карте или пасоша, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита учесницима који не успеју у лицитацији.

УКЦ Ниш ће закључити Уговор са најповољнијим понуђачем у року од 5дана од дана спроведеног поступка јавног надметања.

Сва остала права и обавезе биће регулисана Уговором.

Пријаве на оглас морају бити у писаној форми, подносе се комисији у затвореној коверти преко присарнице УКЦ Ниш или путем поште, најкасније до 22.03.2023. год. до 10,00 часова, без обзира на начин слања.  Адреса за достављање документације: Универзитетски клинички центар Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48 18000 Ниш, са напоменом “За поступак продаје путем јавног надметаања”.

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора неће му се извршити повраћај уплаћеног депозита. Уколико понуђач којије излицитирао највишу цену одустaне од куповине, Уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

 

Јавно надметање ће се одржати на дан 22.03.2023.год. (среда) у 12,00 часова у сали за састанке у згради Управе Универзитетског клиничког центра Ниш.

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш