Нормативни акти

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања петак, 07 август 2015 09:58

У складу са законским прписима, Клинички центар Ниш је донео своја нормативна акта:

 1. Одлука о коришћењу приватних путничких возила за злужбена путовања
 2. Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена у Клиничком центру Ниш
 3. Одлука о увођењу рада по позиву
 4. Одлука о забрани дискриминације родитеља који у својству пратилаца бораве у Клиничком Центру Ниш
 5. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у Клиничком центру Ниш
 6. План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у Клиничком центру Ниш
 7. Пословни кодекс запослених у Клиничком центру Ниш
 8. Пословник о раду Управног одбора Клиничког центра Ниш
 9. Правила о начину употребе ватреног оружија од стране лица која врше послове непосредног физичког обезбеђења
 10. Правила заштите од пожара за Клинички центар Ниш
 11. Правилник о благајничком пословању у Клиничком центру Ниш
 12. Правилник о буџетском рачуновоству
 13. Правилник о донацијама, поклонима, легатима и медицинској опреми која се преузима ради коришћења
 14. Правилник о канцеларијском и архивском пословању Клиничког центра Ниш
 15. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Клиником центру Ниш
 16. Правилник о кућном реду
 17. Правилник о магацинском пословању Центра за медицинско снабдевање  - Болничка апотека Клиничког центра Ниш
 18. Правилник о магацинском пословању службе за техничке и друге сличне послове Клиничког центра Ниш
 19. Правилник о начину и роковима вршења пописа у Клиничком центру Ниш
 20. Правилник о начину разврставања и евиденцији основних средстава ситног инвентара и потрошног материјала у Клиничком центру Ниш
 21. Правилник о обиму, начину и роковима прегледа и испитивањима оруђа за рад, електричних иснталација и инсталација флуида, поступак њиховог одржавања у исправном стању и вођење евиденције и регулисање појединих периодичних обавеза из области безбедности на раду
 22. Правилник о организацији рада Клиничког центра Ниш у ванредном и ратном стању
 23. Правилник о печатима и штамбиљима Клиничког центра Ниш
 24. Правилник о правима и обавезама и одговорностима запослених у Клиничком центру Ниш који су под дејством алкохола или других опојних средстава
 25. Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада у Клиничком центру Ниш
 26. Правилник о допуни Правилника о радној дисциплини и понашању запослених у току рада у Клиничком центру Ниш
 27. Правилник о радној одећи и обући
 28. Правилник о стручном усавршавању запослених Клиничког центра Ниш
 29. Правилник о условима и поступку остваривања здравствене заштите
 30. Правилник о утврђивању података од значаја за одбрану и одређивање степена тајности и мере заштите податакау Клиничком центру Ниш
 31. Правилни о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у Клиничком центру Ниш по основу резултата рада
 32. Програм оспособљавања запослених Клиничког центра Ниш за безбедан и здрав рад
 33. Статут Клиничког центра Ниш
 34. Прва измена и допуна статута Клиничког Центра Ниш
 35. Друга измена и допуна статута Клиничког Центра Ниш
 36. Стратегија управљања ризиком у Клиничком центру Ниш
 37. Упутство о начину и поступку за утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла у Клиничком центру Ниш и поступање са лешом
 38. Упуство о начину поступања запослених на пословима обезбеђења приликом контроле и спречавања неовлашћеног изношења имовине Клиничког центра Ниш
 39. Упутство о употреби и чувању штамбиља лекара Клиничког центра Ниш
 40. Упутство за пријављивање кварова ван радног времена и у дане викенда и празника
 41. Упутство за  пријављивање и одклањање кварова од екстерних сервисера
 42. Упутство за рад чувара - ватрогасаца
 43. План управљања отпадом у Клиничком центру Ниш
 44. Упутство о начину и поступку преузимања апарата између ОЈ у Клиничком центру Ниш
 45. Одлука о увођењу и обиму приправности у Kлиничком центру Ниш
 46. Одлука о увођењу и обиму дежурства у Клиничком центру Ниш
 47. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивача
 48. Закон о здравственој документацији
 49. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
 50. Упутство о начину поступања запослених у вези завођења аката и уписивања у основну евиденцију
 51. Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 52. Правилник о начину и поступку коришћења моторних возила
 53. Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога за службена путовања
 54. Правилник о службеним путовањима запослених
 55. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 56. Правилник о репрезентацији у КЦ Ниш
 57. Измене и допуне каталога радних места
 58. Правилник о додели повеља, плакета, захвалница КЦ Ниш
 59. Правилник о организацији и систематизацији послова и Каталог радних места Клиничког Центра Ниш
 60. Правилник о коришћењу друштвених мрежа у КЦ Ниш

Сви документи су у PDF формату и можете прузети кликом на наслов!

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости