Home Clinics Surgery ?Gynecolocgy and Obstetrics Clinic

Клиника за гинекологију и акушерство


О нама

Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo je oснoвaнa 1971.гoдинe, oд кaдa je усeљeнa у нoви oбjeкaт. Налази се у пoсeбном oбjeкту кojи прoстoрнo зaдoвoљaвa пoтрeбe oвe службe. Гoдишњe сe нa oвoj клиници хoспитaлизуje oкo 8.000 бoлeсницa, сa прoсeчнoм дужинoм лeчeњa oд 7 дaнa, Урaди сe oкo 1.500 oпeрaциja, oкo 3.200 пoрoђaja, пружи oкo 150.000 aмбулaнтнo пoликлиничких услугa и oствaри oкo 65.000 бoлeсничких дaнa.
Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo je висoкo спeциjaлизoвaнa устaнoвa тeрциjaлнoг нивoa здрaвствeнe зaштитe кoja сe бaви диjaгнoстикoм и тeрaпиjoм гинeкoлoшких oбoљeњa, пaтoлoгиjoм труднoћe, пoрoђajeм, прoблeмaтикoм инфeртилитeтa, jувeнилнoм и aдoлeсцeнтнoм гинeкoлoгиjoм, гинeкoлoшкoм eндoкринoлoгиjoм, хируршким трeтмaнoм гинeкoлoшких oбoљeњa, вантeлeснoм oплoдњoм, минимaлнo инвaзивнoм хирургиjoм, сaврeмeнoм нeoнaтoлoгиjoм, сaврeмeних пoступaкa рaнoг oткривaњa и трeтмaнa прeмaлигних и мaлигних стaњa нa гeнитaлним oргaнимa.
Примeњуjу сe сaврeмeнe мeтoдe диjaгнoстикe и тeрaпиje у нaвeдeним oблaстимa. Пoслeдњих гoдинa су увeдeнe нoвe мeтoдe у дoмeну диjaгнoстикe и лeчeњa:
рaнa прeнaтaлнa дeтeкциja фeтaлних aнoмaлиja
рaнa дeтeкциja мaлигнoмa гeнитaлнoг трaктa
нoвe мeтoдe минимaлнo инвaзивнe eндoскoпскe хирургиje (лaпaрoскoпиja и oпeрaтивнa хистeрoскoпиja)
Дoплeр eхoсoнoгрaфиja и примeнa 3Д и 4Д тeхнoлoгиje
сaврeмeни хируршки трeтмaн стрeс инкoнтинeнциje и спaдa гeнитaлних oргaнa.
 


Организациона структура

Одељење патологије трудноће
• Одсек ултразвучне дијагностике
• Одсек инвазивне дијагностике
• Одсек опште патологије трудноће
Одељење породилишта
Одељење неонатологије
Одељење пуерпериума
Одељење царских резова
Одељење гинеколошке хирургије
• Одсек преоперативног и постоперативног лечења
• Одсек интензивне неге и терапије
• Одсек минималне инвазивне хирургије
Операциони блок
Одељење гинекологије
Одељење стерилитета
• Одсек конзервативног стерилитета
• Одсек вантелесне оплодње
Одељење за пријем болесника, спец.-консултативну делатност и дијагностику
• Одсек дневне болнице
• Одсек за дијагностику и терапију
 


Кадровска структура

Нa Клиници зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo зaпoслeнo je 9 наченика одељења, 8 шефова одсека, 11 одговорних техничара, 22 лекара специјалиста, 1 лекар на специјализацији, 2 здравствених сарадника и 97 здравствених радника.

 • Дирeктoр

Спец. др. мед. Бojaн Лукић

 • Помоћник директора за стр. Мед. питања

Доц. др Милан Стефановић

 • Начелници одељења

Доц. др. Драгана Радовић- одељење патологије трудноће
Др сци. мед. Марија Тасић, примариус- одељење породилишта
Субспец. др. мед. Марина Јоновић, примариус- одељење неонатологије
Субспец. др. мед. Радмила Игњатовић- одељење царских резова
Мр сци. мед. Зоран Јањић- одељење пуерперијума
Спец. др. мед. Бojaн Лукић- одељење гинеколошке хирургије
Доц. др Предраг Вукомановић- операциони блок
Мр сци. мед. Драган Стошић- одељење гинекологије
Проф. др Јасмина Поповић- одељење стерилитета
Мр сци. мед. Снежана Стаменовић- одељење за пријем болесника, спец.-консултативну делатност и дијагностику

 

 • Шефови одсека

Мр сци. мед. Братислав Видовић
Асс. мр сци. мед. Дејан Митић
Мр сци. мед Срђан Граховац
Мр сци. мед Александра Андрић
Субспец. др. мед. Вера Димић
Доц. др Ранко Кутлешић спец. др. мед.
Доц. др Радомир Живадиновић
Доц. др Александра Петрић

 • Шеф одсека-кабинета

Спец. др. мед. Владимир Антић

 

 • Главна медицинска сестра

Вмс Марија Марјановић

 Информатор за пацијенте

   

Опште информације

 ВАША ПРАВА

На основу Закона о правима пацијената,

прописано је 19 различитих права пацијената и то:

Сваки пацијент има право на доступност здравствене заштите
Сваки пацијент има право на доступну здравствену заштиту у складу са здравственим стањем, а у границама здравствене заштите. У поступку остваривања здравствене заштите пацијент има право на једнак приступ здравственој служби у односу на финансијске могућности, место становања, врсту обољења или време приступа здравственој служби.

Сваки пацијент има право на информације
Сваки пацијент има право на све врсте информација независно од стања здравља, здравствене службе и начину како је користи, као и на све информације које су на основу научних истраживања и технолошких иновација доступне. У оквиру овог права, пацијенту је гарантовано и право на информацију о имену и презимену и професионалном статусу здравствених радника сарадника који учествују у поступку његовог лечења.

Сваки пацијент има право на превентивне мере
Сваки пацијент има право на одговарајуће здравствене услуге ради очувања и унапређења здравља, спречавања, сузбијања и раног откривања болести и других поремећаја здравља.

Сваки пацијент има право на квалитет пружања здравствене услуге
Сваки пацијент има право на благовремену и квалитетну здравствену услугу у складу са здравственим
стањем и утврђеним стручним стандардима и хуманом односу према пацијенту.

Сваки пацијент има право на безбедност
Сваки пацијент има право на безбедност у остваривању здравствене заштите, у складу са савременим достигнућима здравствене стуке и науке, с циљем постизања најповољнијег исхода лечења и смањења ризика за настанак нежељених последица, на најмању могућу меру.

Сваки пацијент има право на обавештење
Сваки пацијент има право да од надлежног здравственог радника добије обавештење које му је потребно, како би донео одлуку о пристанку / не пристанку на предложену медицинску меру. У циљу заштите пацијената са посебним потребама, утврђена је обавеза да се пацијенту који је глувонем обезбеди тумач.

Сваки пацијент има право на слободан избор
Сваки пацијент има право на слободан избор доктора медицине, као и слободан избор предложених медицинских мера у складу са Законом о здравственој заштити и о здравственом осигурању.

Сваки пацијент има право на друго стручно мишљење
У циљу омогућавања овог права, утврђена је обавеза здравствене установе да истакне списак здравствених радника који пружају здравствене услуге у одређеној организационој јединици и који могу да пруже друго стручно мишљење.

Сваки пацијент има право на приватност и поверљивост
У односу на све личне информације, које је саопштио надлежан здравственом раднику / сараднику, укључујући и оне које се односе на стање његовог здравља, потенцијалне терапијске и дијагностичке процедуре као и право на заштиту своје приватности током спровођења појединих дијагностичких испитивања.

Сваки пацијент има право на пристанак
коме је предходило предходно обавештење. Писмени пристанак пацијента односно његовог законског заступника, неопходан је када је у питању предузимање инвазивних дијагностичких и терапијских мера. Сваки пацијент има право да опозове свој пристанак у свако доба, односно одбије предложену медицинску меру.
Ако је пацијент дете или лице лишено пословне способности, неопходно је обавестити и добити пристанак његовог законског заступника. Дете, које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање, може дати пристанак за предузимање медицинске мере.


Сваки пацијент има право на увид у медицинску документацију

Сваки пацијент има право на поверљивост података о здравственом стању
Подаци из медицинске документације представљају нарочито осетљиве податке о личности пацијента. Дужности чувања ових података надлежни здравствени радници/сарадници могу бити ослобођени само на основу писменог пристанка пацијента, његовог законског заступника или на основу одлуке суда. Под одређеним условима, односно, када је потребно избећи здравствени ризик за члана породице, подаци из медицинске документације могу се саопштити и пунолетном члану породице, чак и ако пацијент није дао свој пристанак. Пацијенти-деца старија од 15 година, уживају посебну заштиту у оквиру овог права – у случају озбиљне опасности по живот и здравље детета, информације о његовомм здравственом стању се могу саопштити законском заступнику.

Сваки пацијент који учествује у медицинском истраживању
има право на предходно обавештење о смислу, циљу, поступцима, очекиваним резултатима, могућим ризицима, непријатним пратећим околностима, истраживања, као и слободу са одбије учешће у сарађивању односно опозове дати писмени пристанак.

Сваки пацијент - дете до навршених 15 година живота
има право да буде смештено, на стационарно лечење, у пратњи једног од родитеља, усвојитеља или старатеља (увек када је то могуће), као и право на посете у највећој могућој мери, право на игру, рекреацију и образовање, у складу са, с једне стране – његовим узрастом, потребама и најбољим интересом и здравственим стањем с друге стране.

Сваки пацијент има право да на сопствену одговорност напусти здравствену установу,
о чему се одмах, уколико је пацијент дете или лице лишено пословне способности, обавештава законски заступник пацијента односно надлежни орган старатељства. Ако одлуку о напуштању здравствене установе, за дете односно лице лишено пословне способности донесе законски заступник, надлежни здравствени радник је дужан да, без одлагања, о томе обавести надлежни орган старатељства.

Сваки пацијент има право на олакшавање патњи и бола,
односно право на терапију бола и хумано палијативно збрињавање, ради постизања највишег нивоа олакшавања патњи и бола.

Сваки пацијент има право на поштовање свог времена,
односно право на заказивање прегледа или дијагностичких процедура у најкраћем могућем року, када не постоје услови да се исти могу пружити одмах, као и право на благовремено обавештење о промени термина пружања заказане здравствене усалуге.

Сваки пацијент има право на приговор,
уколико сматра да му је ускраћено право из области здравствене заштите, који подноси здравственом раднику који руководи процесом рада, директору или саветнику за заштиту права пацијената.

Сваки пацијент има право на накнаду штете,
претрпљене због стручне грешке здравственог радника/сарадника, или због погоршања његовог здравственог стања, услед стручне грешке.

ВАШЕ ДУЖНОСТИ И КУЋНИ РЕД

Пацијенти су дужни су да се према запосленима понашају коректно и са дужном пажњом тј. не смеју вређати, омаловажавати, понижавати и ометати у раду запослене. Пацијенти су одговорни за поштовање права других пацијената и здравствених радника/сарадника и у обавези су да благовремено информишу Установу о отказивању термина за заказане прегледе и медицинске поступке.
Ако се пацијент не придржава својих дужности дефинисаних Законом о правима пацијената, надлежни здравствени радник/сарадник може, после предходног упозорења, отказати пружање даље здравствене заштите изузев хитне медицинске помоћи.
   

Гинекологија

Акушерство

       

Неопходни прегледи у трудноћи

НЕОПХОДНИ ПРЕГЛЕДИ У ТРУДНОЋИ

Како би се обезбедила правовремена контрола бебе и пратио њен развој, постоји низ важних прегледа које би требало обавити, и то у одређеном временском периоду.


3-4 недеље од оплодње трудноћа постаје видљива.То је обично недељу дана од изостанка менструалног циклуса. Уколико је тест на трудноћу позитиван, то значи да је Бета ХЦГ повећан, и да сте највероватније у другом стању. Тада је важно отићи на ултразвук, који ће показати виталност трудноће, постојање и број плодова као и место трудноће – да ли је плод у материци или ван ње. Обично се тада и утврди вероватни термин порођаја.

Између 12. и 14. недеље трудноће, обавља се детаљан ултразвук и мере се одређени параметри - носна кост, вратна бразда, соноембриологија - морфолошке карактеристике плода и сви потребни ултразвучни маркери који могу указати на то да ли постоје хромозомске или урођене аномалије плода. Након ултразвучног прегледа, у лабораторији се обавља дабл-тест, који представља биохемијски скрининг за Даунов синдром. Некада се труднице шаљу и на трипл-тест у 16. недељи трудноће, након чега може уследити испитивање генетике из плодове воде, односно амниоцентеза. Амниоцентеза се препоручује и млађим трудницама уколико су већ имале дете са неком аномалијом или блиски сродници имају дете које има генетски поремећај.

Између 22. и 24. недеље трудноће обавља се такозвани “експертски ултразвук”. Тада је беба довољно велика и има довољно плодове воде да се могу видети детаљи у вези с анатомијом и функцијом већине органа. Тада се раде и сва доплерска мерења. Обавезни су и преглед и мерење ултразвучне дужине грлића, комплетна лабораторија и преглед урина

између 26. и 28. недеље препоручује се тест оптерећења глукозом тј. шећером.

У 32. недељи трудноће препоручује се поново ултразвучни преглед.

Од 36. недеље требало би почети са ЦТГ прегледима и поновити ултразвучни преглед по препоруци лекара

Уобичајено је да се у току трудноће обави 5-7 ултразвучних прегледа који не могу негативно утицати на плод.

Преузмите документ у MS Word формату !

       

Организоване посете труднице порођајном простору

ОРГАНИЗОВАНЕ ПОСЕТЕ ТРУДНИЦА ПОРОЂАЈНОМ ПРОСТОРУ

На Клиници за гинекологију и акушерство су организоване посете трудница и пратиоца порођајном простору. Обиласком су обухваћене заинтересоване труднице близу термина порођаја које би се порађале у Породилишту Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра у Нишу, и уколико желе, њихови пратиоци. Посете су организоване сваке прве и треће среде у месецу, од 11h.

Тим задужен за рад са трудницама:

Сунчица Трајковић, Вгас- главна сестра одељења породилишта
Сузана Ђорђевић, Смс- главна сестра одељења неонатологије
Бетина Милићевић, Вмс- главна сестра одељења пуерперијума
Весна Гоцић, Ас- главна сестра одељења царских резова
Јелена Митић, Вгас
Милица Здравковић, Вгас
Јелена Спасић, Вгас, Пс
Невена Андрејић, Ас
Јелена Крстић, Ас
Наташа Митић, Пс

Све заинтересоване труднице ће у оквиру Школе психофизичке припреме за порођај или током редовних контрола код изабраног гинеколога у дому здравља бити обавештене о наведеној могућности обиласка. Пријављивање заинтересованих трудница и пратилаца се врши у надлежном дому здравља. Потребно је да трудница и пратилац буду бактериолошки обрађени.

Преузмите документ у MS Word формату !

       

План порођаја

ПЛАН ПОРОЂАЈА – ПУТ ДО СОПСТВЕНЕ ОДЛУКЕ

Овај план вам помаже да пронађете праве одговоре на важна питања о порођају. План се попуњава након 30. недеље трудноће, а његово испуњавање није обавезно. Израђује се према вашем тренутном здравственом стању у сарадњи са вашим изабраним гинекологом. Уколико желите да га испуните, понесите га са собом у породилиште и предочите га вашем акушеру и бабици.

План порођаја вам омогућава да истражите све могућности и донесете на знању утемељене одлуке. С обзиром да се унапред не може знати како ће порођај тећи, није сигурно да ће ваш план порођаја моћи да буде у потпуности испраћен. Међутим, важно је да сви који о вама брину током порођаја разумеју ваше жеље.

Уз план порођаја наћи ћете додатне информације о различитим поступцима који могу бити примењени у току порођаја. Прочитајте ове информације и на основу њих и након појашњења од стране вашег гинеколога, наведите сопствене жеље.

Порођај није само телесни чин, већ и духовни доживљај
Др. Герд Елдеринг

1. Препручује се да се, уколико порођај не отпочне раније, на дан вероватног термина порођаја јавите у амбуланту Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра у Нишу. Уколико ваш гинеколог сматра да је потребно – упутиће вас и раније.

2. Околина (можете означити више одговора):
(а) Желим да мој партнер буде присутан на порођају
(б) Желим да мој партнер буде уз мене читаво време порођаја
(ц) Желим мир и тишину
(д) Желим да слушам музику коју ћу донети са собом
(е) Желимо да фотографишемо бебу
(ф) Желим да имам мобилни телефон код себе у породилишту

3. 0 Желим да будем у потпуности обавештена о свим медицинским поступцима који ће се проводити нада мном и мојим дететом.

Остале жеље ______________________________________________________________

Припрема за порођај

4. Клизма (клистир) – више о предностима и недостацима клизме сазнајте у додатку уз план порођаја
(а) Желим клизму.
(б) Не желим клизму.

5. Бријање – више о предностима и недостацима бријања стидних длака сазнајте у додатку уз план порођаја
(а) Слажем се с бријањем
(б) Слажем се с бријањем, али желим да донесем сопствени једнократни прибор
(ц) Не слажем се с бријањем

Почетак порођаја

Постоје различите медицинске методе за започињање и подршку процесу порођаја. Сазнајте више о прокидању водењака, инфузији окситоцина и простагландин гелу у додатку уз план порођаја.

6. Информисана сам о различитим методама започињања/индуковања порођаја

7. Уколико прође израчунати термин порођаја, радије бих да се порођај не индукује, све док је све у реду с мојим дететом и са мном

Ток порођаја

8. Под условом да мој порођај протиче нормално и без компликација:
(а) Желим да се током трудова неометано крећем, колико ће то бити могуће
(б) Желим се током трудова неометано окретати и намештати у кревету
(ц) Желим да имам могућност да се истуширам током трудова
(д) Слобода кретања ми није толико важна

9. Желим умерено пити и јести током трудова

10. Све док је све у реду с мојим дететом и са мном, желим да ми се порођај не убрзава (можете означити више одговора)
(а) Унапред одбијам прокидање водењака
(б) Унапред одбијам инфузију окситоцина

11. Желим да мој партнер напусти собу за време вагиналних прегледа

12. Ублажавање болова и средства против болова (више о ублажавању болова средствима против болова, анестезијама, сазнајте у додатку уз план порођаја)

(а) Желим, ако је могуће, имати природан порођај, без лекова за ублажавање болова
(б) Желим да у случају потребе добијем лекове за ублажавање болова

Мој коментар у вези средстава против болова ___________________________________

13. Желим да напињем инстинктивно и не желим да ми се говори када и како да напињем, док је све у реду са мном и са мојим дететом.

14. Све док је све у реду са мојим дететом и са мном, желим да се не убрзава фаза напињања

Епизиотомија (рез на међици)

Сазнајте више о епизиотомији и руптури (прснућу) међице у додатку уз план порођаја.

15. Информисана сам о предностима и недостацима епизиотомије и руптуре међице

16. Моје жеље у вези епизиотомије, уколико је све у реду с дететом и са мном:
(а) Одбијам епизиотомију (рез на међици)
(б) Прихватам епизиотомију (рез на међици)

Царски рез

17. Уколико буде потребан царски рез, желим следећу врсту анестезије (ако је могуће):
(а) Општа анестезија
(б) Регионална анестезија

18. Желим контакт „кожа на кожу“ с дететом одмах након порођаја, ако је са дететом све у реду

19. Ако ја не могу да остварим контакт кожа на кожу, желим да мој партнер оствари контакт кожа на кожу с дететом одмах по порођају (ако је икако могуће и ако присуствује порођају)

Након порођаја

20. Желим да се одмах по рођењу дете стави на мој трбух

21. Желим да се причека да пупчана врпца престане да пулсира пре него што се пресече

22. Пресецање пупчане врпце:
(а) Желим да сама пресечем пупчану врпцу
(б) Мој партнер жели да пресече пупчану врпцу
(ц) Желим да особље пресече пупчану врпцу

23. Желим да подојим своје дете непосредно након порођаја

24. Желим да се сви поступци са новорођенчетом обављају уз мој претходни пристанак и по могућности у мом присуству.

25. Ако ја не могу да будем с дететом за време обављања поступака с новорођенчетом, желим да мој партнер буде присутан

26. Желим да видим своју постељицу

27. Мој партнер жели да види постељицу

Брига о детету

28. Исхрана детета (у случају да смо и дете и ја здрави):
(а) Желим искључиво дојити своје дете
(б) Желим да се моје дете храни адаптираним млеком
(ц) Желим комбинацију оба начина исхране

29. Желим да дојим дете:
(а) На захтев детета
(б) Према распореду одељења

30. Уколико дете плаче, желим да му се понуди:
(а) Подој
(б) Адаптирано млеко
(ц) Цуцла

31. У случају болести детета (можете означити више одговора):
(а) желим да што је могуће више времена проводим с дететом
(б) желим да га дојим колико год је могуће
(ц) желим да учествујем у бризи око детета, ако је могуће
(д) желим уобичајен болнички поступак у таквим ситуацијама

Смештај и посете

32. Моје жеље у вези смештаја:
(а) Желим да моје дете буде смештено са мном у соби
(б) Пре него што моје дете буде смештено са мном у соби, желела бих да се мало опоравим
(ц) Желим да моје дете буде смештено са мном само преко дана
(д) Желим да моје дете буде смештено на неонатолошком одељењу и да ми се редовно доноси
(е) Желим да будем смештена у апартману о сопственом трошку
(ф) У случају да сам смештена у апартману, желим да мој партнер буде већи део дана са мном

Изјава:

У овом плану порођаја навели смо наше жеље. Пре попуњавања плана ми смо се едуковали и спремни смо да активно учествујемо у порођају како би наше жеље биле испуњене у што већој мери. Свесни смо да се порођај може закомпликовати и да ће у том случају лекар и бабица донети нужне одлуке.

Унапред хвала на Вашој сарадњи у спровођењу нашег плана порођаја.

Место и датум                                   Потпис мајке                                        Потпис оца

 

Преузмите докумет у MS Word формату

       

Додатак плану порођаја - поступци током порођаја

ДОДАТАК ПЛАНУ ПОРОЂАЈА

Поступци током порођаја

Клизма (клистир) и бријање
Пражњење црева природан је и спонтан чин који се догађа током рађања, а изазван је помоћу два механизма. Као прво, исти биолошки механизми који подстичу контракције материце, такође и стимулишу мишићна влакна у зиду црева и оно за време порођаја интензивније ради и празни се. Напони представљају симултану контракцију мишића дијафрагме и предњег трбушног зида и они су еквивалентни акту ослобађања столице. Осим тога, спуштање главице кроз карлицу механички притиска дебело црево и празни га. Тако да се може рећи да је процес невољног, спонтаног и потпуног пражњења црева током порођаја неизбежан. Наравно да је тиме и неизбежно потенцијално загађење детета и порођајних рана (епизиотомија, руптура међице и вагине) садржајем црева за време рађања. Коначна, али срећом ретка, последица може бити инфекција детета и мајке. Нажалост, и поред употребе клизме, потпуно пражњење црева не успева увек те је у том смислу питање клизме упитно. Ипак, препун завршни део дебелог црева може ометати и успорити спуштање главице кроз порођајни канал, те се из тог разлога препоручује примена клизме. Потенцијални ризик клизме је у могућој повреди  црева ако се примени у превеликој количини, пребрзо и грубо, међутим тај је ризик на нивоу теоретског минимума.
    
Бријање је искључиво превентивна хигијенска мера којом се настоји олакшати одржавање примерене хигијене за време порођаја као и током бабиња. Наиме, длаке у стидном пределу сметају при његовом прању и при шивењу епизиотомије. Након порођаја, крв и лохије које се непрестано излучују задржавају се на длакама па је тиме хигијена отежана. Међутим, треба имати на уму да бријање може такође да буде и узрок упале коже и фоликулитиса (упала корена длаке), поновни раст длака може изазвати неугодан свраб и осећај пецкања. Ако се не изводи једнократним или стерилиним бријачем постоји и ризик преноса инфекције ХИВ и хепатитиса. Свака трудница има право да донесе у породилиште сопствени једнократни прибор за бријање.

Закључак би био следећи: стандард и општа просвећеност младих жена омогућавају им да све ово сазнају довољно пре доласка у породилиште. Апсолутно је немогуће некога присиљавати на клизму и бријање, али оно што можемо дати су разумне препоруке. Свака се жена може код куће сама припремити за порођај. Пражњење црева се може обавити и пре доласка у породилиште дијететским мерама или упорабом лакших биљних препарата за подстицање пробаве. Како би се црева испразнила у што већој мери на природан начин, труднице би требало током првог порођајног доба подстицати на кретање и често обављање нужде. Труднице могу доћи или већ обријане у породилиште или да буду у породилишту хигијенски прописно обријане у подручју око отвора вагине и међице због евентуалног извођења епизиотомије и касније хигијене шавова и међице.
 
Епизиотомија (рез на међици)
Епизиотомија или рез на међици је хируршки захват којим се засеку кожа и поткожно ткиво међице са циљем да се спречи неконтролисано и нагло пуцање тих ткива за време изласка главице из порођајног канала. Епизиотомија се обавља у тзв. медиолатералном смеру, што значи под углом од 45° отвореним на доле у односу на хоризонталну линију повучену кроз отвор вагине, а тиме се потенцијални раздор ткива може избећи или пак усмерити тако да не захвати отвор дебелог црева и само црево, што су иначе неугодне компликације. Важно је знати да се чак ни епизиотомијом не може увек са сигурношћу спречити раздор ткива. Уколико је процена лекара и бабице таква да се плод може родити без порођајних повреда или уз мале лацерације и расцепе, далеко плиће од епизиотомије, свакако да је нечињење епизиотомије у том случају за породиљу значајна добробит.   

Примерена припрема за порођај и помоћ током првог порођајног доба могу подразумевати и припрему међице за порођај. То се обавља масажом са кремама или уљима. На тај начин се може међица учинити еластичнијом. Помоћ бабице при самом рађању главице је од пресудне важности, јер постоји посебан начин држања међице и главице (хват по Ринтгену). Једном руком се међица штити од раздора, док се другом руком главица полагано и контролисано пропушта преко међице. Такође, сарадња породиље је при томе веома важна. Контролисано напињање, када бабица препознаје да би могло да дође до прснућа и сигнализира породиљи да заустави напињање, изузетно је важно за спречавање раздора међице.
    
Труднице могу редовним масирањем међице и примереним вежбама крајем трудноће припремити међицу за порођај те епизиотомија тада не мора да буде потребна. На крају је важно истакнути да коначан суд о потреби за епизиотомијом доносе лекар и бабица најчешће пред само рађање главице, а ретко пуно унапред.

Изузетне ситуације када је епизиотомија из медицинских разлога унапред планирана су:
1) порођај плода у карличној презентацији, 2) порођај вакуум екстрактором, 3) малформације детета које отежавају нормалан порођај, 4) ожиљци у подручју међице, који потичу од претходних порођаја, а чине међицу нееластичном и чврстом, 5) веома крупан плод, 6) када је услед акутне угрожености плода потребно максимално убрзати његово рађање. У овим наведеним стањима извођење епизиотомије има првенствено за циљ олакшавање и убрзавање порођаја, а уз то и превенцију расцепа међице.

Активно вођење порођаја: амниотомија, инфузија окситоцина и примена простагландинских препарата
Одмах на почетку би требало образложити два аспекта овог проблема.
Као прво: амниотомија (прокидање водењака), примена инфузије окситоцина и простагландинских препарата (супстанце за изазивање и појачавање трудова) су поступци и лекови који се примењују уз строгу медицинску индикацију када постоји јасан медицински разлог за изазивање и убрзавање порођаја или појачавање трудова, а због насталих компликација које могу угрозити мајку и/или дете. У том случају не говоримо о изборном поступку и о плану порођаја као путу до сопствене одлуке. Тада се ради о хитној и потребној медицинској интервенцији која спада у домен одлуке и одговорности лекара који води порођај. Лекар је обавезан да трудницу упозна са новонасталим компликацијама, могућим ризицима и разлогом због чега се примењује амниотомија, инфузија окситоцина или простагландини и евентуално одступа од плана порођаја за шта трудница након образложења лекара, потписује сагласност. Проблем труднице заправо се своди само на питање већег или мањег поверења у екипу која води порођај.

Друго, а везано за изборни план порођаја: амниотомија, инфузија окситоцина и простагландини могу бити рутинска помагала у вођењу нормалног и некомпликованог порођаја, а дају се у сврху започињања и убрзавања порођаја. У овом случају се ради о изборном или договорном поступку како би одређен порођај ишао без застоја и трајао краће. Овакав поступак део је праксе о активном вођењу порођаја. Принципи активног вођења порођаја се у данашњој пракси углавном примјењују у сврху спречавања продуженог порођаја.

ЦТГ – кардиотикографски надзор
Темељна правила акушерске струке налажу обавезан и сталан надзор детета током порођаја. Засновано на препоруци Светске здравствене организације и Европског удружења за перинаталну медицину, породилишта у земљама у развоју морала би да имају по један кардиотокографски апарат на сваких 400 порођаја. Из овога је јасно да за то постоји добар разлог, односно кардиотокографским надзором детета индиректно се надзире снабдевеност кисеоником и правовремено препознају стања где је снабдевеност смањена.
Вишегодишње анализе стварног доприноса ЦТГ надзора указале су на следеће:

 • начин очитавања записа и препознавање одређених промена нису једнаки међу лекарима;
 • ЦТГ надзором током нормалног порођаја се са високом поузданошћу може потврдити да је стање детета нормално;
 • већи део угрожене деце ће бити ЦТГ-ом поуздано препознато као угрожена, али у одређеном броју случајева ће ипак налаз бити «лажно лош» (статистички појам превеликог удела лажно позитивног теста), односно дете је добро, а ЦТГ запис упућује на угроженост. Крајњи резултат у таквим случајевима ће бити непотребна интервенција, на пример непотребно изведен хитан цасрки рез;
 • у групи високоризичних трудноћа, где од раније знамо да је дете потенцијално угрожено поремећајима који су настали током трудноће, а пре почетка порођаја  ЦТГ је недвосмислено добар, у таквим случајевима је обавезан стални /континуирани ЦТГ надзор током првог и другог порођајног доба.

Дакле, ако говоримо о ЦТГ-у као релативно изборној категорији у плану порођаја можемо препоручити следеће: придржавање плана порођаја подразумева ток нормалног порођаја где се одређени поступци прилагођавају жељи и удобности труднице током рађања, али нипошто на рачун крајњег доброг исхода.
Ако се ради о претходно нормалној трудноћи те о нормалном расту и развоју детета, ЦТГ надзор се не мора спроводити стално, већ се може прихватити и систем повременог (интермитентног) надзора. То у пракси значи снимити ЦТГ запис код пријема у породилиште (пријемни ЦТГ), а затим повремено снимање (слушање ЦТГ-ом и регистрација записа на папирну траку) записа. У међувремену се трудница може кретати и не мора да буде везана уз кревет или ЦТГ уређај. Ако се при оваквом снимању уоче неправилности, прелази се на стални /континуирани надзор.

Код прснућа плодових овоја обавезно је одмах снимити ЦТГ запис. Исто тако и по почетку другог порођајног доба када је матерично ушће потпуно отворено, а трудови су јаки и чести препоручује се ЦТГ запис континуирано до самог порођаја.

Ублажавање болова и средства против болова

Епидурална аналгезија
Код епидуралне аналгезије се у простор око тврде опне кичмене мождине ињекцијом уноси комбинација локалног анестетика и опиоида (снажан лек за уклањање болова) и тиме блокирају нервни путеви којима се преноси бол. У већини случајева постиже се потпуни аналгетски ефекат (стање без болова). Идеално време за почетак епидуралне аналгезије је доба отварања, када је матерично ушће отворено барем 3-4 цм. Стања код којих је забрањена епидурална аналгезија су поремећаји згрушавања крви, упала на месту планираног убода иглом, деформитети кичменог стуба, алергија на неки од лекова који се користе, као и низак крвни притисак. Могуће компликације су крварење, стварање накупина крви и упала у епидуралном простору.

Фаза отварања грлића уз примењену епидуралну аналгезију обично траје краће, док фаза истискивања плода кроз карлицу након потпуне отворености материчног ушћа може трајати нешто дуже и бити удружена са чешћом потребом за применом вакуум екстракције.

Спинална анестезија
Код спиналне анестезије се локални анестетик у комбинацији са опиоидом уноси иглом у дурални простор. Постиже се потпуни аналгетски учинак уз очување свести. При томе мајка не осећа никакве болове, а има могућност да одмах види и чује своје дете. Идеална је метода код планираног царског реза.

Општа анестезија
У хитним стањима или код немогућности примене спиналне анестезије, општа анестезија је метода избора за спровођење царског реза. При томе жена спава и не осећа никакве болове.

Аналгетици - лекови против болова
Петидин је у порођајној аналгезији најчешће коришћен аналгетик. Након примене постиже се аналгетски учинак који траје 2-4 сата. Као и сви морфини овај опиоид прелази плацентну баријеру (прелазак из крвносудовног система мајке у крвносудовни систем детета) те може довести до депресије дисања. Сме се давати у доба отварања и требало би избегавати примену у периоду два сата пре очекиваног рађања детета, јер може довести до поремећаја дисања код новорођеног детата.

Поступци са новорођенчетом у породилишту

Након рођења захтевајте директан контакт с дететом «гола кожа на голу кожу» те контакт погледом («очи у очи»), што је од великог значаја за будући развој Вашег детета и Ваш међусобни однос. Захтевајте да се стави на дојку. У неким породилиштима ти поступци нису уобичајени и рутински.

Непосредно по рођењу новорођенче се одваја од постељице пресецањем пупчане врпце, што би требало учинити код донешеног новорођенчета када она престане да пулсира (сем уколико се не ради о РхД негативној мајци када се пупчаник подвезује одмах по рођењу), а добро је да дете буде испод нивоа мајчиног трбуха. Купање детета по рађању, осим у изузетним приликама, није неопходно, а није потребно ни скидање сирастог маза. Дете је потребно обрисати од плодове воде и крви како би било суво, јер се тако спречава расхлађивање. Пожељно је да пелене у које се дете замотава буду претходно угрејане.
По пресецању пупчане врпце обавља се процедура идентификације новорођенчета.
Остале информације у вези са овим поступцима потражите у рубрици НЕОНАТОЛОГИЈА.

Преузмите документ у MS Word формату !

       

Време је за порођај

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОРОЂАЈ
 

Време је за одлазак у породилиште
Сигуран знак да је прођај почео је учесталост контракција на 5-10 минута у трајању до 1 минута, или пуцање водењака. То свакако није разлог за бригу и панику. Амбијент у који беба долази требало би да је најсличнији оном из којег долази – дакле, мирно, стабилно и топло, без стреса и тензије. Будите прибрани и следите упутства лекара. То може бити најлепши тренутак у вашем животу.
Код жена које рађају први пут, порођај често траје дуже него код другоротки. Зато нема места журби и паници, све и да водењак пукне. Одмах се припремите без паковања непотребних ствари.

Процедура пријема у породилиште
Када стигнете у Клинку за гинекологију и акушерство, јавите се на шалтер у приземљу. Уколико имате јаке контракције-болове или је пукао водењак упутиће Вас у амбуланту у приземљу Клинике, где ћете код гинеколога обавити клинички, ултразвучни преглед и КТГ. Након тога, на пријемном шалтеру ћете дати своје податке како би сте се регистровали за пријем у породилиште. У амбуланти ћете добити болничку спаваћицу и у својим папучама кренути у порођајни блок. У порођајном блоку, пре уласка у порођајне сале обавља се санитарна обрада.

Предлажемо да за одлазак у породилиште спакујете следеће:

ДОКУМЕНТА:

 • Лична карта
 • Оверена здравствена књижица
 • Упут за породилиште

АНАЛИЗЕ:

 • Крвна група и РХ фактор
 • Налаз копрокултуре, уринокултуре, вагиналног и цервикалног бриса
 • Резултат теста на Хепатитис Б
 • Уколико сте се определили за регионалну анестезију, припремите: анализу крвне слике, биохемију, време крварења и време коагулације

У ТОРБУ КОЈУ НОСИТЕ У ПОРОДИЛИШТЕ СПАКОВАТИ:

 • Прибор за личну хигијену
 • Два пешкира- за лице и за тело
 • Папуче (које могу да се квасе)
 • Паковање Абри-лет Анатомиц уложака за породиље и Абри-фиx нет гаћице за фиксацију улошка или 2-3 паковања мрежастих уложака и мрежасте гаћице
 • Пластичну чашу
 • Пуњач за мобилни телефон
 • Пелене за бебу (мање паковање)
 • Крема за бебу
 • Влажне марамице

ЗА ИЗЛАЗАК ИЗ ПОРОДИЛИШТА ПРИПРЕМИТЕ:

 • Цивилну гардеробу за мајку
 • Једну шведску пелену, два бодија или бенкице
 • Капицу и чарапице, а уколико је хладно понети и ћебенце
 • Корпу за изношење бебе из породилишта


Након изласка из породилишта, патронажна служба Вашег Дома здравља посетиће Вас и Вашу бебу. Помоћи ће Вам око купања бебе, обраде пупчаника, неге дојки и епизиотомије, као и дати одговор на сва питања и недоумице које имате у вези са Вашим опоравком и бебом.

Преузмите документ у MS Word формату !

Baby friendly program

 


Неонатологија

       

10 корака

ДЕСЕТ КОРАКА ДО УСПЕШНОГ ДОЈЕЊА
 

Десет корака до успешног дојења који су донешени заједничком декларацијом СЗО и УНИЦЕФ-а где свако породилиште треба да:

1. Припреми и видно истакне програм унапређења и подршке дојењу и о томе редовно информише сво особље;

2. Обучи сво особље вештинама које су потребне за примену овог програма;

3. Упозна све труднице са предностима дојења и начинима успешног успостављања и одржавања лактације (дојења);

4. Помогнe мајкама да започну са дојењем у року од пола сата по рођењу детета;

5. Покаже мајкама како да доје и како да одрже лактацију чак и у случајевима када се мајке и одојче нужно раздвајају;

6. Не даје новорођенчету никакву храну или течност осим мајчиног млека, изузев у случајевима када за то постоје медицинске индикације;

7. Омогућује мајци и новорођенчету боравак у истој просторији свих 24 часа;

8. Подстиче дојење на захтев одојчета;

9. Искључи давање флашица, цуцли и лажа деци која сисају;

10. Подстиче оснивање центра за пружање подршке дојењу и упућује на њих мајке по изласку из породилишта.

Постизање ових циљева захтева јачање „културе дојења“ и снажну одбрану од надирања „културе храњења на бочицу“. То захтева ангажованост здравственог особља у свим здравственим установама које пружају услуге трудницама и породиљама.

Преузмите документ у MS Word формату !

       

Информација за труднице...

ИНФОРМАТОР ЗА ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ
 

БЕБА ЈЕ ДОШЛА НА СВЕТ!
Једва чекате да узмете своју бебу у загрљај. Пре него Вам је дају, лекар и бабица ће се побринути за бебу.

БЕБИН ПРВИ ПЛАЧ
Ако чујете бебу да плаче одмах по рођењу, то је добар знак. Уколико не заплаче, немојте се уплашити, јер ће након неколико секунди беба сама или уз подстицај бабица или лекара, почети да плаче. У ретким случајевима, беби која има проблема са дисањем, помоћи ће педијатријски тим мерама оживљавања.

ПУПЧАНА ВРПЦА
Беба је у материци пупчаном врпцом, преко постељице, повезана са својом мајком. Подвезивање и пресецање пупчаника представља и симболично почетак новог живота за Вашу бебу.

КОНТАКТ КОЖА НА КОЖУ
Ако сте се породиле природним путем и беба је витална, бабица ће бебу увијену у суве, стерилне и загрејане компресе сместити на Ваш стомак. У Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра у Нишу постоји "бабy фриендлy" програм, по коме је беба од рођења поред своје мајке.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И МЕРЕЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА
На поророђају бабица ће Вам показати бебу и уписаће пол, време рођења, тежину, обим главе, дужину детета и његову оцену на рођењу у Вашу и бебину медицинску документацију. Наруквицу са идентификационим бројем бебе носе мајка и беба на руци. Беба има и трачицу са именом мајке, полом, тежином и дужином, као и датумом и временом рођења.

ПРВИ ПРЕГЛЕД БЕБЕ
Вашу бебу ће прегледати лекари први пут већ на рођењу. Циљ тог прегледа је да се утврди виталност бебе, која се оцењује АПГАР скором и да се уоче евентуални проблеми и аномалије са којима је рођена. Први комплетан клинички и неуролошки преглед ће обавити неонатолог одмах по пријему, у одељењу за бебе. До отпуста из породилишта, педијатар ће свакодневно прегледати Вашу бебу, разговарати са Вама и дати информације о здравственом стању вашег детета, а такође и тражити од Вас писану сагласност за сваку дијагностичку и терапијску процедуру која се планира код детета. Искористите прилику и питајте га све што Вас интересује везано за бебино здравље, негу и исхрану бебе. Педијатријске сестре су са Вама 24 сата и можете их питати све у вези са негом бебе и дојењем.

ВИТАМИН К
Свако новорођенче, одмах по првом збрињавању, добија ињекцију витамина К у мишић бутине, јер у првим данима живота новорођенчад нису у стању да стварају витамин К који је потребан за згрушавање крви. Ињекција витамина К их штити од развијања ретке, али озбиљне болести крварења која може да им угрози живот.

КАПИ ЗА ОЧИ
Прво збрињавање новорођенчета подразумева и такозвану превенцију бактеријске инфекције очију, коју бебе могу добити у току порођаја. Очи се обришу стерилном туфером и у свако око се укапа по кап 1% повидон јодида.

СКРИНИНГ ТЕСТОВИ
Одлуком о обавезним видовима здравствене заштите, сваком новорођенчету се узима неколико капи крви из петице у трећем дану живота. Циљ је рано откривање феникетонурије и конгениталне хипотиреозе које се обичним прегледом не могу утврдити. Ове болести су веома тешке и манифестују се трајном, тешком умном заосталошћу и успореним телесним развојем детета. Када се открије на време и лечење започне одмах, болест се неће испољити.

ЖУТИЦА НОВОРОЂЕНЧЕТА
Око 50% здраве новорођенчади испољи један степен жутице, односно жуте пребојености беоњача и коже током боравка у породилишту. То није заразна жутица, не може се пренети са бебе на бебу и не угрожава здравље Вашег детета. Што беба боље сиса и има већи број столица, пре ће се обезбојити. Сваку жутицу новорођенчета педијатар у породилишту ће испитати. Уколико буде потребно, примениће се лечење, најчешће фототерапијом.

ВАКЦИНЕ У ПОРОДИЛИШТУ
У нашој земљи је употреба вакцина дозвољена тек након што се оне региструју и тестирају у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије и када се потврди да су ефикасне и безбедне.

Ваше дете ће у породилишту добити
1. БЦГ вакцину. Штити од милијарне туберкулозе и туберкулозног менингитиса.
2. Хепатитис Б вакцину. Штити од заразне жутице Б.

Преузмите документ у MS Word формату !

     

Мајчино млеко

МАЈЧИНО МЛЕКО- НЕЗАМЕНЉИВА ХРАНА ЗА БЕБЕ
 

ПРИПРЕМА ГРУДИ ЗА ДОЈЕЊЕ ТОКОМ ТРУДНОЋЕ
Најбоље ћете се припремити уколико сазнате што више о дојењу пре него што се беба роди. Разговарајте са другим мамама, читајте књиге о дојењу, разговарајте са својим лекаром и укључите се заједно са супругом у Школу родитељства или психофизичке припреме за труднице у Дому здравља. Што више будете знали о предностима дојења за Ваше и здравље Ваше бебе, то су шансе да успешно дојите веће.

ПРВИ СУСРЕТ СА ДОЈЕЊЕМ
Неке ће бебе бити спремне да сисају још у породилишту, одмах по рођењу, ако им се омогући контакт "кожа на кожу". Немојте бити разочарани ако то није случај са Вашом бебом, јер ће већина беба желети да сиса у року од првих сат времена од рођења.

• Нема „слабог” и „лошег”мајчиног млека, оно је увек чисто, топло и спремно.
• Мајчино млеко је бактериолошки исправно и штити новорођенче од многих заразних болести.
• Побољшава имунолошки систем детета и спречава развој алергијских обољења као што су астма, екцем и друге. Прве капи млека –колострум се ничим не могу заменити, јер поред хранљивих, садржи и обиље материја које доприносе имунитету Ваше бебе и штите је од могућих инфекција.
• Мајчино млеко се лако вари.
• Дојење омогућава правилан развој вилице и читавог лица детета.
• Близак контакт мајке и детета приликом дојења благотворно делује на емоционални и психички развој детета.
• Мајчино млеко не кошта ништа и увек је доступно свакој породици.
• Дојење повољно утиче и на здравље мајке зато што доприноси бржем опоравку после порођаја, утиче на брже враћање материце у стање пре порођаја, брже регулише телесну тежину на нормалу, и смањује ризик од појаве рака дојке.

Практично, све жене могу да доје. Ретки су случајеви да жене не могу да доје због стварних физиопатолошких разога.

Сместите се тако да и Вама и Вашој беби буде удобно, опустите се и дозволите да Вам покажу како да припојите бебу на дојку. Уста бебе треба да обухвате што већу површину ареоле дојке, а брадавица би требало да је што дубље у устима бебе. Правилно постављање бебе на дојку спречиће настанак болних и напрслих брадавица. За успешно дојење је, поред љубави, потребно и велико стрпљење.
У контакту са бебом, количина млека се повећава, а састав мења у складу са потребама Ваше бебе. Дајте јој да сиса кад год затражи, не размишљајући да ли имате довољно млека и да ли се беба насисала, ако је гладна, тражиће да сиса. Подој обично траје 10-20 минута на једној дојци, али дете треба пустити да само одреди колико ће сисати. Учестало сисање је најбољи стимуланс за стварање и излучивање млека. Да бисте спречили застој млека у дојкама потребно је да чешће стављате бебу на дојку а после сваког подоја испразните преостале количине млека из дојки.
Уколико сте, због медицинских индикација, одвојени од своје бебе потребно је да одржавате лактацију. У циљу стимулисања стварања млека неопходна је елиминација млека из дојки измлазањем. Ваше млеко биће употребљено за храњење Ваше бебе. Препорука по Светској здравственој организацији је - дојење најмање 6 месеци.

У току боравка у породилишту добићете савете, инструкције и практичну помоћ од педијатријских сестара и педијатара за исхрану Вашим млеком.
Емоционална подршка коју пружа породица појачаће Ваше самопоуздање и истрајност на путу ка успешном дојењу.

Преузмите документ у MS Word формату !

   


Вантелесна оплодња - ВТО

        [Ускоро....]
   

Наставно научне активности

Галерија

     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

About Us

Clinical Center Niš is a republic institution, established on November 14, 1990. It is the second largest health institution in Serbia, which provides services to the entire southeast and south of Serbia, with about 3 million inhabitants. Clinical Center Niš is a teaching center within the Faculty of Medicine in Niš, with about 240 experts from this institution who participate in the education of new staff. With 28 clinics, institutes and departments, as well as supporting services, Clinical Center represents a unique health, educational, scientific and research system. Clinical Center Niš has 1,465 beds on its disposal, and it is the only organization in Serbia with no excess of space and hospital beds.

Contact

Clinical Center Niš

 •  (018) 506-906
 • Fax: (018) 4235-186
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 48 Dr Zoran Đinđić Boulevard

Administrators

Vladan Mitić
(PHP, HTML & Flash Developer)
 
Katarina Ilić, M.A. philol.
(International Relations Consultant)