ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

13 јун

Комплетану ОДЛУКУ можете преузети кликом на икону !

 

 
 
25 мај
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бр.        ___15227/1       
Датум:  25.05.2016. год.                  

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 37. Закона о раду ("Сл.гласник РС"бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 22/15, 59/15), Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр.15227од 25.05.2016.године, а за потребе Клиничког центра Ниш, директор КлиничкogцентрaНиш доноси

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛОВА

 

I

Оглашава се потреба за пријем једног стручног сарадника за правне послове у радни однос на одређено време са пуним радним временом због привремено повећаног обима послова у Служби за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

-  Услови за заснивање радног односа за послове једног стручног сарадника за правне послове су:

 • Завршен Правни факултет, положен правосудни испит, VII1 степен стручне спреме, једна година радног искуства у здравственим установама терцијарног нивоа,

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 • Диплома факултета о стеченом образовању;
 • Уверењео положеном правосудном испиту;
 • Потврда здравствене установе у којој јекандидат обављао послове и период обављањапослова;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопијарадне књижице;
 • Кратка биографија (CV на једном листу) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем једног стручног сарадника за правне послове у радни однос на одређено време са пуним радним временом због привремено повећаног обима послова Службе за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш донеће директор Клиничког центра Нишна основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

Комплетан ОГЛАС можете преузети кликом на икону !

 

 
 
20 мај

Комплетану ОДЛУКУ можете преузети кликом на икону !

 

 
 
22 апр

 

KLINIČKI CENTAR NIŠ

Br.         11741/1     

Datum:  22.04.2016. god.

                       

Na osnovu člana 24. Statuta Kliničkog centra Niš, člana 37. stava 4. tačke 1. Zakona o radu ("Sl.glasnik RS"br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave("Sl.glasnik RS"br. 1/15), Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe Vlade Republike Srbije o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl.glasnik RS"br. 22/15, 59/15), Odluke direktora Kliničkog centra Niš br. 11741 od 22.04.2016. godine, a za potrebe Kliničkog centra Niš, direktor Kliničkog centra Niš donosi

 

O  G  L  A  S

ZA PRIJEM 16ZDRAVSTVENIH RADNIKA U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM

RADI ZAMENE PRIVREMENO ODSUTNIH ZAPOSLENIH

 

I

Oglašava se potreba za prijem 16 zdravstvenih radnika u radniodnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad i to:

a) 4 više medicinske sestre-tehničara radi popune radnog mesta viša medicinska sestra-tehničar za potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš;

b) 8 medicinskih sestara-tehničara radi popuneradnog mestamedicinska sestra-tehničarza potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš;

v) 1 akušerske sestre radi popune radnog mesta akušerska sestra odeljenja za potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš;

g) 1 fizioterapeuta radi popuneradnog mesta fizioterapeut za potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš;

d) 1 višeg rendgen tehničara radi popuneradnog mesta viši radiološkog tehničara za potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš;

đ) 1 rendgen tehničara radi popuneradnog mesta rendgen tehničar za potrebe organizacionih jedinica u Kliničkom centru Niš.

NAPOMENA: Ukoliko se na raspisan oglas za prijem  rendgen tehničara ne prijavi ni jedan kandidat sa srednjom medicinskom školom (kao što je bila situacija na prethodna dva oglasa iz razloga što u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema ni jednog rendgen tehničara sa srednjom stručnom spremom zbog ukidanja tog odseka u srednjim medicinskim školama od 1991. godine), u radni odnos će se primiti kandidati sa višom ili visokom stručnom spremom radiološkog smera.

II

Uslovi za zasnivanjeradnog odnosa za poslove iz tačke I su uslovi koji su propisani Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa ("Sl. glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) i Pravilnikom oorganizaciji isistematizaciji poslova Kliničkog centra Niš br. 8689od 24.03.2015. godine.

-Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za posloveiz tačke Ia su:

 • Završena višamedicinska škola – opšti smer, položen stručni ispit.

-Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za posloveiz tačke Ib su:

 • Završena srednjamedicinska škola – opšti smer, položen stručni ispit.

-Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za posloveiz tačke Iv su:

 • Završena srednja medicinska škola – odsek akušerskih sestara, položen stručni ispit.

-Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za posloveiz tačke Ig su:

 • Završena srednja medicinska škola – odsek fizioterapeuta, položen stručni ispit.

-Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za posloveiz tačke Id su:

 • Završena višamedicinska škola – radiološki smer, položen stručni ispit.

-Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za posloveiz tačke su:

 • Završena srednja medicinska škola –odsek za rendgen tehničare, položen stručni ispit.

(Završena viša medicinska škola –radiološki smer, položen stručni ispit,

u slučaju da se ne prijave kandidati sa srednjom stručnom spremom).

III

Uz prijavu kandidati podnose overenkopijsledećdokumentacije:

 • Svedočanstva za svaki razred srednje medicinske škole;
 • Diploma više ili srednje škole o stečenom obrazovanju odgovarajućeg smera;
 • Uverenjeo položenom stručnom ispitu;
 • Dozvolaza rad - licencaizdataod nadležne komore (akoje kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu);
 • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak(datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
 • Uverenje da kandidat nije osuđivan (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije(datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
 • Fotokopijaradne knjižice;
 • Kratka biografija (CV na jednom listu) sa kontakt podacima (adresa, telefon i e-mail).

 

Rešenjem direktora Kliničkog centra Niš formiraće se Komisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumetaciju prijavljenih kandidata odabrati kandidate koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor kandidata za prijem u radni odnos.

Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor sa Komisijom a u cilju davanja predloga o izboru kandidata.

Konačnu odlukuo izboru kandidata za prijem 16 zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad doneće direktor Kliničkog centra Niš, na osnovu predloga Komisije.

IV

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na internet stranici Kliničkog centra Niš.

VI

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VII

Priložena dokumentacija za oglas neće se vraćati kandidatima.

VIII

Obaveštenje o terminu za obavljanje razgovora prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa sa Komisijom biće naknadno objavljeno na internet prezentaciji Kliničkog centra Niš (www.kcnis.rs).

IX

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa, već će rezultati biti objavljeni na internet prezentaciji Kliničkog centra Niš (www.kcnis.rs).

X

Prijave se podnose lično na pisarnici Kliničkog centra Niš ili putempreporučenepošte na adresu:

 

KLINIČKI CENTAR NIŠ,

BUL. DR ZORANA ĐINĐIĆA BR. 48

SA NAPOMENOM “ZA OGLAS” I NAPOMENOM ZA KOJE SE RADNO MESTO KONKURIŠE

Комплетан ОГЛАС можете преузети кликом на икону !

 

 
 

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш