ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

03 дец

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        ____35413/1      

Датум:  02.12.2016. год._

                     

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 22/15, 59/15), а за потребе Клиничког центра Ниш и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 35413од 02.12.2016. године, директор Клиничког центрaНиш расписује

 

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 24 ЗДРАВСТВЕНAРАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

 

 

I

 

Оглашава се потреба за пријем 24 здравственa радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

 

а) 6 виших медицинских сестара-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 8 медицинских сестара-техничарa ради попуне радног места медицинска сестра-техничарза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

в) 2 медицинскe сестрe за здравствену заштиту деце - педијатријскe сестрe ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестраза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

г) 4 лабораторијска техничара ради попунерадног месталабораторијски техничарза потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

д) 1 вишег рендген техничара ради попуне радног места виши рендген техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

ђ) 1 радиолошког техничара ради попунерадног места радиолошки техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

НАПОМЕНА: Уколико се на расписан оглас за пријем  рендген техничара не пријави ни један кандидат са средњом медицинском школом (као што је била ситуација на претходна два огласа из разлога што у евиденцији Националне службе за запошљавање нема ни једног рендген техничара са средњом стручном спремом због укидања тог одсека у средњим медицинским школама од 1991. године), у радни однос ће се примити кандидати са вишом или високом стручном спремом радиолошког смера.

е) 2 вишa физиотерапеута ради попунерадног места виши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

 

 

II

 

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

 

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена вишамедицинска школа – општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена средњамедицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек медицинских сестара за здравствену заштиту деце, положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена средња медицинска школа – лабораторијски техничар биохемијског смера,положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена виша медицинска школа – одсек за рендген техничаре, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена средња медицинска школа –радиолошки смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме.
 • (Завршена виша медицинска школа –радиолошки смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

у случају да се не пријаве кандидати са средњом стручном спремом).

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке су:

 •  Завршена вишамедицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

 

III

 

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверењео положеном стручном испиту;
 • Дозволаза рад - лиценцаиздатaод надлежне коморе (акоје кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопијарадне књижице;
 •  Кратка биографија (CV на једном листу) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначнуодлукуо избору кандидата за пријем 24 здравственaрадника у радниоднос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на раддонеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

27 окт

На основу члана 132. и 133. Закона о здравственој заштити (»Сл. гласник РС« бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 19., 20. и 21.Статута Клиничког центра Ниш, Управни одбор

 

Клиничког центра Ниш

на основу ОДЛУКЕ Управног одбора Клиничког центра Ниш

бр. 30509/4 од 23.10.2016. год.

расписује

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ

 

за мандатни период од 4 године

 

За директора Клиничког центра Ниш може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава следеће услове:

I

-       завршен медицински факултет; специјализацију из гране медицине која је из делатности Клиничког центра;  пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту и звање наставника медицинског факултета или завршен правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента, најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

II

Уз пријаву кандидати треба да поднесу доказео испуњености услова конкурса:

-       диплома медицинског факултета (оверена копија) или диплома економског факултета (оверена копија) или диплома правног факултета (оверена копија);

-       уверење о положеном специјалистичком испиту за кандидате са високом школском спремом здравствене струке (оверена копија);

-       уверење или потврда о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента за кандидате са високом школском спремом друге струке (оверена копија);

-       потврда о радном стажу по положеном специјалистичком испиту за кандидате са високом школском спремом здравствене струке;

-        потврда о радном стажу у области здравствене заштите за кандидате са високом школскомспремом друге струке;

-       потврда о звању наставника медицинског факултета;

-       уверење да се против кандидата не води кривични поступак, да није под истрагом(датум издавања не старији од 6 месеци);

-       уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);

-       уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);

-       извод из матичне књиге рођених;

-       извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

-       копија радне књижице;

-       кратка биографија са контакт подацима (адреса, телефон и е-маил).

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве слати на адресу:

Клинички центар Ниш

Бул. др Зорана Ђинћића бр. 48 Ниш

(са назнаком: »За конкурс за директора Клиничког центра Ниш«)

 

 

Комплетан КОНКУРС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш