ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

09 феб

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        4165/1

Датум:  09.02.2018. год._

                       

 

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), Закључка 51 Број: 112-11613/2017 од 28. новембра 2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 4165 од 09.02.2018. године, директор Клиничког центрa Ниш расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 4 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

I

Утврђује се потреба за пријем 4 здравствена радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

а) 2 више медицинске сестре-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 2 медицинске сестаре-техничара ради попуне радног места медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689 од 24.03.2015. године.

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:

- Завршена виша медицинска школа – општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су:

- Завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

 

III

 

Kандидати подносе пријаву и оверене копије следеће документације:

 

 •   Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 •   Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
 •   Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 •   Уверење о положеном стручном испиту;
 •   Дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 •   Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 •   Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 •   Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 •   Извод из матичне књиге рођених;
 •   Очитана лична карта;
 •   Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 •   Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује, није обавезно).

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 4 здравственa радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 


IV

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

 

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

 

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

 

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

 

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

 

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

15 дец

 

Комплетну ОДЛУКУ у PDF-у можете преузети кликом на икону !

30 нов

 

Комплетну ОДЛУКУ у PDF-у можете преузети кликом на икону !

07 нов

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        35417/1       

Датум:  07.11.2017. год._

                      

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбе о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 22/15, 59/15), Кадровског плана за Клинички центар Ниш за 2017. годину Број: 112-01-505/2017-02 од 15. маја 2017. године и Инструкције Министарства здравља Републике Србије број:112-01-505/2017-02 од 07. јуна 2017. године, а за потребе Клиничког центра Ниш, и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 35417 од 07.11.2017. године, директор Клиничког центрa Ниш расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 4 НЕМЕДИЦИНСКА РАДНИКАУ РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

I

 

Оглашава се потреба за пријем 4 немедицинс карадника са високом стручном спремом у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за потребе Клиничког центра Ниш, и то:

 

а) дипломирани правник са положеним правосудним испитом – 1 извршилац за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш;

б) дипломирани правник – 1 извршилац за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш;

в) дипломирани економиста – 2 извршиоца за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш.

 

II

 

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС) и Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

 

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iа су:

 • завршен правни факултет, положен правосудни испит, VII1 степен стручне спреме;

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iб су:

 • завршен правни факултет, VII1 степен стручне спреме;

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iв су:

 • завршен економски факултет, VII1степен стручне спреме.

 

III

 

Kандидати подносепријаву и оверене копије следеће документације:

 

 • Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију(CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Диплома факултета о стеченом високом образовању;
 • Уверење о положеном правосудном испиту;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује).

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 4 немедицинскарадника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

               

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш