ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

03 нов

 

Комплетну ОДЛУКУ у PDF-у можете преузети кликом на икону !

03 нов

 

Комплетну ОДЛУКУ у PDF-у можете преузети кликом на икону !

23 окт

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        33500/1      

Датум:  23.10.2017. год._

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 22/15, 59/15), Закључка 51 Број:112-9406/2017 од 29.09.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 33500 од 23.10.2017. године, директор Клиничког центрa Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 3 НЕМЕДИЦИНСКА РАДНИКАУ РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

I

 

Оглашавасе потреба за пријем 3 немедицинска радника са високом стручном спремом – дипломирана инжењера електротехнике (електронике) у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за потребе Кабинета директора Клиничког центра Ниш.

 

II

 

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС) и Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

 

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке I су:

 • дипломирани инжењер електротехнике или дипломирани инжењер електронике на студијама у трајању од најмање четири године - VII1степен стручне спреме, или на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова.

 

III

 

Kандидати подносе пријаву и оверене копије следеће документације:

 

 • Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Диплома факултета или високе школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује).

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначнуодлукуо избору кандидата за пријем 3немедицинскарадника у радниоднос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

20 окт

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        33251 /1 

Датум:  20.10.2017. год._

 

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 22/15, 59/15), а за потребе Клиничког центра Ниш и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 32251 од 20.10.2017. године, директор Клиничког центрa Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 45 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

 

I

Утврђује се потреба за пријем 45 здравствених радника у радниоднос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

а) 13 виших медицинских сестара-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничарза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 16 медицинских сестара-техничара ради попуне радног места медицинска сестра-техничарза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

в) 3 медицинскe сестрe за здравствену заштиту деце - педијатријскe сестрe ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестра за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

г) 2 акушерске сестре ради попуне радног места акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

д) 2 физиотерапеута ради попуне радног места физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

ђ) 4 лабораторијска техничара ради попуне радног места лабораторијски техничарза потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

e) 2 виша радиолошка техничара ради попуне радног места виши радиолошки техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

ж) 1 виши физиотерапеут ради попуне радног места виши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

з) 2 вишe гинеколошкe-акушерскe сестрe ради попунерадног места виша гинеколошко-акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iа су:

 • Завршена виша медицинска школа – општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iб су:

 • Завршена средњамедицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек медицинских сестара за здравствену заштиту деце, положен стручни испит.

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iг су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек акушерских сестара, положен стручни испит.

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iд су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит.

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iђ су:

 • Завршена средња медицинска школа – лабораторијски техничар биохемијског смера,положен стручни испит.

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iе су:

 • Завршена виша медицинска школа – радиолошки смер,положен стручни испит.

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iж су:

 • Завршена виша медицинска школа – одсек за физиотерапеута,положен стручни испит.

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iз су:

 • Завршена виша медицинска школа – смер виша гинеколошко-акушерска сестра,положен стручни испит.

III

 

Kандидати подносе пријаву и оверене копије следеће документације:

 • Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију(CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверењео положеном стручном испиту;
 • Дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује).

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначнуодлукуо избору кандидата за пријем 45 здравствених радника у радниоднос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на раддонеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш