Центар за медицинску и клиничку биохемију

Oд мoмeнтa фoрмирaњa првe Цeнтрaлнe лaбoрaтoриje дo њене eвoлуциje у Цeнтaр зa мeдицинску и клиничку биoхeмиjу и дaнaс, oдгoвoрним и знaлaчким aнгaжoвaњeм свих зaпoслeних ова организациона јединица сa успeхoм oбaвљa слeдeћe дeлaтнoсти: здрaвствeну, нaучнo-истрaживaчку и oбрaзoвну.

У oквиру здрaвствeнe дeлaтнoсти Цeнтaр за медицинску и клничку биохемију oбaвљa клиничкo-биoхeмиjску лaбoрaтoриjску диjaгнoстику, кaкo рутинску тaкo и висoкo спeциjaлизoвaну, у свим дoступним биoлoшким тeчнoстимa (пуна крв, серум, плазма, урин, пунктат, цереброспинална течност, амнионска течност, фецес, зној, очна водица) зa пoтрeбe свих oблaсти мeдицинe. Зaхвaљуjући знaњу и пoсвeћeнoсти биoхeмиjскoj нaуци, стручњaци Цeнтрa пeрмaнeнтнo инoвирajу oву врсту диjaгнoстикe. У Цeнтру сe aнaлизирa нeкoликo стoтинa различитих биoхeмиjских мaркeрa, a гoдишњe урaди преко 3.000.000 рaзличитих лаборатроисјких aнaлизa.

У oквиру нaучнo-истрaживaчкe дeлaтнoсти у Цeнтру je рeaлизoвaнa изрaдa брojних мaгистaрских и дoктoрских дисeртaциja, спeциjaлистичких и субспeциjaлистичких рaдoвa, пројеката и клничких студија зa пoтрeбe Универзитетског клиничкoг цeнтрa Ниш и Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу. Рeзултaти oвих истрaживaњa oбjaвљeни су у брojним нaучним рaдoвимa и сaoпштeни нa нaциoнaлним и мeђунaрoдним скупoвимa.

Oбрaзoвнa дeлaтнoст сe oглeдa у oбрaзoвaњу свих прoфилa лабораториских кaдрoвa и oбучaвaњу нajнoвиjим пoступцимa и мeтoдaмa биoхeмиjскe лaбoрaтoриjскe диjaгнoстикe. Интензивно се ради на едукацији ученика, студената, специјализаната, докторанада из области медицинске/клиничке биохемије и других дисциплина које у свом програму имају стицање ових знања. 

1. Кабинет за амбулантно биохемијско - хематолошку дијагностику

• Одсек ургентне лабораторијске дијагностике

 

2. Кабинет за биохемијску дијагностику

• Одсек за испитивање протеина и непротеинских азотних продуката, лидида и угљених хидрата

• Одсек за испитивање активности ензима и изоензима

• Одсек за испитивање хормона, лекова и дрога

 

3. Кабинет за биохемијско - хематолошку дијагностику

• Одсек за лабораторијску дијагностику Клинике за нефрологију

• Одсек за лабораторијску дијагностику Клинике за дечје интерне болести

 

4. Кабинет за имунохемијску дијагностику

• Одсек за имунолошку дијагностику

• Одсек за имуногенетску лабораторију Клинике за дечије интерне болести

 

 

1. Кабинет за амбулантно биохемијско - хематолошку дијагностику у свом саставу има пријемну амбуланту, савремено опремљену, функционалну где се сваког дана обави 200-300 венепункција. Лабораторија поседује савремен лабораторијски информациони систем те након почетног баркодирања узорака пацијената до самог издавања резултата постоји апсолутна следивост узорака.

У Одсеку ургентне лабораторијске дијагностике раде се све анализе неопходне за брзо дијагностиковање и тријажу пацијената, са минималним протеклим временом од пријема до валидације резултата (ТАТ ) и могућношћу електронског преузимања резултат од стране запослених Ургентног центра.

Центар поседује и више различитих POCT апарата (апарати за одређивање ацидобазног статуса, гликемије, ЦРП анализатор...) који су распоређени уз пацијенте на Клиникама и дају тренутну дијагностичку потпору лекарима.

2. Кабинет за биохемијску дијагностику поседује четири вишеканална биохемијска анализатора (три анализатора Beckman Coulter AU 680 и један анализатор Mindray BS-800). Анализатори користе стандардне биохемијске методе: спектрофотометрију, колориметрију, имунотурбидиметрију, потенциометрију... На њима се раде стандардне биохемијске анализе (супстрати, велики број ензима, електролити, олигоелементи...) као и специфични протеини: ЦРП, феритин, церулоплазмин, трансферин, хаптоглобин, реуматоидни фактор, миоглобин, ВМА, еритроцитна АЦХЕ, нивои антиепилептика карбамазепина у плазми и метаболита бензодиазепина у урину.

Велики број специфичних анализа ради се на одсеку за протеинску дијагностику где постоје два апарата за имунохемију, Cobas е411. Одређивање параметара на овим апаратима врши се електрохемијским луминисцентним имуно одређивањем (ECLIA) из серума и то: прокалцитонин (ПЦТ), интелеукин 6 (ИЛ-6), АФП (алфа-фетопротеин), тотални витамин Д (тотални 25-ОХ витамин Д), анти-ЦЦП на цикличне цитрулинисане пептиде, ниво лека еверолимуса код пацијената након трансплантације органа, укупни бетахориогонадотропин (бета-хЦГ) хормон и double test (PAPPA/fbeta HCG).

Одсек поседује и ХПЛЦ Tosoh анализатор за одређивање хемоглобинских фракција.

Одсек за испитивање хормона, лекова и дрога методом хемилуминисценције (CMIA) на апарату Abbott Architect i2000 одређују нивое имуносупресивних лекова након трансплантације органа (такролимус и сиролимус), лекова у терапији епилепсије и неепилептичних конвулзивних напада (валпроат и фенобарбитон), витамина Б12 и фолна киселина као и ИгГ антитела на SARS COV2, на Н и С протеине.

3. Кабинет за биохемијско - хематолошку дијагностику на савременим хематолошким анализаторима (Pentra Horiba; Abbott Ruby, Nichon Кohden) на више пунктова у УКЦ-у уради више десетина хиљада крвних слика годишње, укључујући и специфичне хематолошке маркере.

Одсек за лабораторијску дијагностику Клинике за нефрологију посебан акценат ставља на анализе урина уз одређивање специфичних параметара (цистинурија) као и анализу перитонеалне тачности код пацијената на перитонеалној дијализи. У овој лабораторији се дијагностикују и прате углавном пацијенти са бубрежним обољењима, хипертензијом, након трансплантације бубрега и на различитим модалитетима дијализе.

Одсек за лабораторијску дијагностику Клинике за дечије интерне болести одређује лабораторијске биомаркере код пацијената дечјег узраста и то из серума, плазме, урина, ликвора, пунктата (плеуре и зглобова), а у оквиру хематолошке дијагностике и препарате костне сржи код хемато-онколошких пацијената КДИБ као и друге специфичне хематолошке анализе.

4. Кабинет за имунохемијску дијагностику поседује високо софистициране имунохемијске анализаторе на којима се одређују специфични маркери и то: hs Troponin I, BMP, поједини витамини, хормони и други специфични протеини.

На одсеку за имунолошку дијагностику, ELISA методом одређује се спектар различитих аутоантитела у дијагностици: аутоимунских болести: ANA, dsDNA, Sm, SS-A, SS-B, Jo-1, Scl-70, RNP-70, центромерна B; инфламаторних болести црева: ANCA, ASCA антитела, као и одређивање концентрације фекалног калпротектина; целијакије: TTG (антитела на ткивну трансглутаминазу), DGP (антитела на деамидирани глијадин); стечених тромбофилија: кардиолипинска и бета 2 I гликопротеинска антитела; аутоимунских болести јетре: АМА, LKM-1, SLA; антитела на Helicobacter Pylori IgG и

IgA; васкулитиса: ANCA; протеин интерферон гама (IFN-ƴ); у дијагностици латентне туберкулозе (QUA NTIFERON).

Методом имунофлуоресценце детектујe се специфични IgE на нутритивне, инхалаторне алергене, као и на веноме инсеката.

Методом нефелометрије одређују се протеини у серуму, урину и ликвору: IgG, IgA, IgM, IgE, C3, C4, C1-инхибитор комплемента, алфа 1-антитрипсин, бета 2 микроглобулин, капа и ламбда ланци, слободни капа и ламбда ланци.

Детекцијa на агарозним геловима

У дијагностици мултипле склерозе одређујe се присуство олигоклонских трака у серуму и ликвору изоелектричним фокусиранјем серума и ликвора.

У дијагностици малигних хематолошких и других обољења примењују се процедуре електрофорезе и имунофиксације протеина серума, имунофиксација протеина урина (детекција Bence Jones протеина), одређивање типа протеинурије.

Лабораторија за имунологију и генетику Клинике за дечије интерне болести покрива дијагностичке процедуре из три области:

Цитогенетика:

· пренатална дијагностика (хромозомопатије код фетуса);

· постанатална дијагностика наследних и ненаследних генетичких поремећаја пацијената у дечијем узрасту, као и брачнх парова са стерилитетом;

· дијагностика хромозомских аберација из коштане сржи хематоонколошких пацијената.

Молекуларна генетика:

· детекција и квантификовање ДНК и РНК вируса методом Реал тиме ПЦР, пре увођења терапије као и праћења терапијског одговора;

· одређивање мутационог статуса онкогена пре увођења биолошке терапије као најсавременијег облика лечења пацијената са колоректалним карциномом.

Имунологија:

· серолошке анализе ЕЛИСА методом (цитомегало вирус, епстаин-барр вирус, херпес-симплекс вирус, тохопласма гондии, Имуни комплекси, НБТ-тест, итд.).


 

  • Руководилац центра

Доц. др Владан Ћосић

 

  • Помоћник руководиоца центра

Проф. др Татјана Цветковић

 

  • Начелници Кабинета

Прим. др сц. мед Лилика Звездановић

Др Светлана Стојиљковић

Др Татјана Ђорђевић

Др Снежана Мадић

 

  • Шефови одсека

Др сц. мед. Татјана Ристић

Др Душанка Марковић

Др Мирјана Станојковић

Др Драгана Станковић-Ферлеж

Др Драгана Митић

Др Мирјана Илић

Др Ана Маринковић

Др. сц. биол. Радован Милићевић

 

  • Главни лабораторијски техничар

Александра Игњатовић-Спасић, лт

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш