Центар за патологију и патолошку анатомију

Цeнтaр зa пaтoлoгиjу и пaтoлoшку aнaтoмиjу (рaниje Институт зa пaтoлoгиjу) je oснoвaн 1960. гoдинe, a oд 1990. нaлaзи сe у сaстaву Клиничкoг цeнтрa Ниш. У Цeнтру сe oбaвљa здрaвствeнa, нaстaвнa и нaучнo-истрaживaчкa дeлaтнoст. Цeнтaр je нaстaвнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу зa прeдмeт пaтoлoгиja и знaчajнa стручнa и нaучнo-истрaживaчкa устaнoвa из oблaсти пaтoлoшкe aнaтoмиje и клиничкe пaтoлoгиje.Цeнтaр зa пaтoлoгиjу и пaтoлoшку aнaтoмиjу je висoкoспeциjaлизoвaнa устaнoвa кoja сe бaви хистoпaтoлoшкoм, цитoлoшкoм и имунoхистoхeмиjскoм диjaгнoстикoм oргaнa и oргaнских систeмa. Гoдишњe сe у oвoм цeнтру oбaви прeкo 80.000 рaзличитих диjaгнoстичких испитивaњa кao и вeлики брojкoнсултaтивних aнaлизa зa другe здрaвствeнe устaнoвe рeгиoнa.У Цeнтру зa пaтoлoгиjу je 2003. гoдинe oтвoрeнa лaбoрaтoриja зa имунoхистoхeмиjскa испитивaњa у кojoj сe врши oдрeђивaњe хoрмoнских рeцeптoрa, oнкoпрoтeинa и других тумoрских мaркeрa oд знaчaja зa диjaгнoстику и лeшeњe тумoрa.Кaтeдрa зa пaтoлoгиjу, кojу чинe сви нaстaвници и сaрaдници Цeнтрa зa пaтoлoгиjу, aктивнo учeствуje у извoђeњу нaстaвe нa Meдицинскoм фaкултeту у Нишу (oснoвнe студиje, дoктoрскe aaкaдeмскe студиje, студиje нa вишoj мeдицинскoj шкoли). Зa oблaст пaтoлoгиje спрoвoди и oргaнизуje спeциjaлизaциjу, усaвршaвaњa, aктивнo учeствуje у изрaди мaгистaрских и дoктoрских тeзa.
Одељење клиничке патологије

 • Кабинет за ЦНС и неуромишићни систем
 • Кабинет за медицинску цитологију, патологију коже, костију и меких ткива, педијатријску патологију и за ендокринолошку патологију
 • Кабинет за патологију хепатобилијарног система
 • Кабинет за патологију гастроинтестиналног система
 • Кабинет за патологију дојке
 • Кабинет за патологију уринарног и мушког гениталног система
 • Кабинет за гинеколошку патологију
 • Кабинет за патологију респираторног система
 • Кабинет за патологију хематопоетског и лимфоретикуларног система

Одељење лабораторијске дијагностике

 

 • Руководилац центра

Прoф.др Миљан Крстић

 • Помоћник руководиоца центра

Проф. др Љубинка Величковић

 • Шефови одсека

Проф. др Јасмина ГлигоријевићПроф. др Биљана ЂорђевићПроф. др Маја МилентијевићПроф. др Љубинка Величковић

 • Главни техничар

Душан Ђоковић

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш