ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

25 јун

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бул. др Зорана Ђинђића бр. 48

Комисија за спровођење поступка продаје путем јавног надметања

отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа и отпадног алуминијума на основу Одлуке Управног одбора Клиничког центра Ниш бр. 17211/3 од 30.05.2018.год.и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр.20042 од 20.06.2018. год., расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА  ПОНОВНУ ПРОДАЈУ СТАРОГ ПАПИРА, МЕШАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА, ОТПАДНОГ ГВОЖЂА И ОТПАДНОГ АЛУМИНИЈУМАУ КЛИНИЧКОМ  ЦЕНТРУНИШ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

Предмет продаје је:

                1.     Стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве),

2.        Мешани електронски отпад ( 200135*),

3.        Отпадно гвожђе (191212),

4.       Отпадни алуминијум (191203)

 

Почетна цена за стари папир (мешани папи - картон папир)  по кг износи 3,00 динара без ПДВ-а.

Почетна цена за стари папир (папир из архиве)  по кг износи 5,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за стари папир (мешани папир - картон папири папир из архиве)је 20 пара  по кг.

 

Почетна цена за мешани електронски отпад по кг је 5,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за мешани електронски отпад је 2,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадно гвожђе по кг је 12,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за отпадно гвожђе је 2,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадни алуминијум по кг је 95,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за отпадни алуминијум је 5,00 динара по кг.

 

                Отпадни стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешани електронски отпад, отпадно гвожђе и отпадни алуминијум који се налази у КлиничкомцентруНиш, продаје се у виђеном и затеченом стању, у укупној количини, без права учесника на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика.

Откуп отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве)мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума може извршити само учесник у поступку јавног надметања који се обавезује да изврши откуп целокупне количине.

Депозит који су учесници у поступку дужни да уплате пре спровођења поступка јавног надметања, уплаћиваће се у износу од по 10.000,00 дин.,по партији,најкасније на дан спровођења поступка јавног надметања, до 10,00 часова, на жиро рачун Клиничког центра Ниш бр. 840 – 661667 – 38. Најповољнијем понуђачу у јавном надметању депозит ће бити урачунат у излицитирани износ из Уговора, а осталим понуђачима депозит ће бити враћен, на жиро рачун учесника, после уплате целокупног излицитираног износа од стране најповољнијих понуђача. 

При преузимању отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума, изабрани учесник обезбеђује транспортно средство, механизацију и радну снагу за утовар.

При преузимању отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума, вршиће се мерење ради утврђивања тачне количине, при чему трошкове мерења сносиизабрани учесник.

Отпадни стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешани електронски отпад, отпадно гвожђе и отпадни алуминијум, може се видети26.06.2018.год.(уторак) и 27.06.2018.год. (среда) у времену од08,00 до 12,00 часова, а на дан јавног надметања 28.06.2018.год.(четвртак) од 08,00 до 10,00 часова.

Сва ближа обавештења у вези поступка јавног надметања,могу се добити сваког радног дана у времену од 08,00  до 12,00 часова.

Особа за контакт:  Милош Спасић, тел: 064 /  5943530.

Право учешћа у поступку јавног надметања за отуђење отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадног гвожђа или отпадног алуминијума из Клиничког центра Ниш имају правна лица и предузетници.

Право учешћа у поступку јавног надметања за опасан отпадни материјал (мешани електронски отпад), имају правна лица која поседују интегрисану дозволу надлежног Министарства (Министарство енергетике, развоја и животне средине у складу са Законом о управљању отпадом (»Сл. гл. РС« 36/2009 и 88/2010 и 14/2016) за складиштење, транспорт и третман наведене врсте отпада.  

Представници  правних лица су у обавези да са собом понесу Извод из АПР-а о регистрацији фирме или други акт из ког се може утврдити да је лице регистровано за обављање наведене делатности, овлашћење за учешће у поступку јавног надметања, фотокопију личне карте и доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита учесницима који не успеју у лицитацији.

Клинички центар Ниш ће закључити Уговор са најповољнијим понуђачем у року од 3дана од дана спроведеног поступка јавног надметања.

Сва остала права и обавезе биће регулисана Уговором. Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора неће му се извршити повраћај уплаћеног депозита. Уколико понуђач којије излицитирао највишу цену одустне од куповине, Уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

Јавно надметање ће се одржати на дан 28.06.2018.год. (четвртак) у 12,00 часова у сали за састанке  ОЈ Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш.

 

13 јун
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:     18929/1      
Датум:  13.06.2018. год.

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/2015), Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 3/2018), Закључка 51 број: 112-3878/2018 од 25. априла 2018. године Министарства здравља Републике Србије за Клинички центар Ниш, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 18929 од 13.06.2018. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 9 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ И ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

I

            Утврђује се потреба за пријем 9 доктора медицине на специјализацијии једног доктора медицине специјалисте у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за потребе Клиничког центра Ниши то:

 

-       1 доктор медицине на специјализацији из кардиохирургије,

-       2 доктора медицине на специјализацији из опште хирургије,

-       1 доктор медицине на специјализацији из дерматовенерологије,

-       4 доктора медицине на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије,

-       1 доктор медицине на специјализацији из педијатрије и

-       1 доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства.

 

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. годинеи Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

 

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицинена специјализацији су:

            Високо образовање:

            на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.       септембра 2005. године;

            на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо   образовање до 10. септембра 2005. године.

            Додатна знања / испити / радно искуство

            стручни испит;

            лиценца;

            најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицине специјалисте су:

            Високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

            Додатна знања / испити / радно искуство

            стручни испит;

            лиценца;

            специјалистички испит;

            најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копијес ледеће документације:

 

 • Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију(CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Диплома о завршеном медицинском факултету;
 • Решење Министарства здравља Републике Србије о одобреној специјализацији из одговарајуће гране(за доктора медицине на специјализацији);
 • Решење медицинског факултета о упису на специјалистичке студије из одговарајуће гране (за доктора медицине на специјализацији);
 • Дозволаза рад - лиценцаиздатaод надлежне коморе (акоје кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копијурадне књижице (уколико је кандидат поседује, није обавезно).

 

IV

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисије састављене од компетентних стручњака из одговарајућих грана медицине, које ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор-интервју (додатно тестирање, провера практичн их знања, способности и вештина и оцене на разговору), а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 9 доктора медицине на специјализацији и једног доктора медицине специјалисте у радни однос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети овде

13 јун
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:    18932/1       
Датум:  13.06.2018. год.
 

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/2015), Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 3/2018), Закључка 51 број: 112-3878/2018 од 25. априла 2018. године Министарства здравља Републике Србије за Клинички центар Ниш, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 18932 од 12.06.2018. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 2 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

I

            Утврђује се потреба за пријем 2 доктора медицине специјалисте у радни однос на одређено време са пуним радним временом за потребе Клиничког центра Ниш и то:

      а) 1 доктора медицине специјалисте оториноларингологије и

      б) 1 доктора медицине специјалисте анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије.

 

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. годинеи Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

 

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицине специјалисте су:

            Високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

            Додатна знања / испити / радно искуство

            стручни испит;

            лиценца;

            специјалистички испит;

            најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

 • Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију(CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Диплома о завршеном медицинском факултету;
 • Уверењео положеном стручном испиту;
 • Уверењео положеном специјалистичком испиту из гране медицине за коју се кандидат пријављује;
 • Дозволаза рад - лиценцаиздатaод надлежне коморе (акоје кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • §  Копијурадне књижице (уколико је кандидат поседује, није обавезно).

 

IV

Решењем директораКлиничког центра Ниш формираће се Комисије састављене од компетентних стручњака из одговарајућих грана медицине, које ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата одабратикандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани наразговор-интервју (додатно тестирање, провера практичних знања, способности и вештина и оцене на разговору), а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 2 доктора медицине специјалисте у радни однос на одређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

V

Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети овде

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш