ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

31 JULY_SHORT
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:      20985/1     
Датум:   31.07.2020. године

На основу члана 7. став 1. тачкка 3.Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр.96/19, 58/20-Анекс I), Кадровског плана за Клинички центар Ниш број 112-01-31-/2020-02 од 29.01.2020.године, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. од 31.07.2020. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем18 ЗДРАВСТВЕНИХРАДНИКА у радни однос на одређено времеса пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца

 

 

I

            Утврђује се потреба за пријем 18 здравствених радникау радни однос на одређено време са пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца, и то:

 

      а)    2 више медицинске сестре–техничараопштег смера,

      б)   13 медицинских сестара-техничара општег смера,

      в)    1 вишег радиолошкогт ехничара,

      г)    1 лабораторијског техничара за потребе Центра за патологију и патолошку анатомију,

      д)    1 вишег санитарнот техничара/санитарно-еколошког инжењера.

           

 II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017и 95/18–аутентично тумачење), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

Услови за заснивање радног односа за послове Iа су:

 • Завршена вишамедицинска школа – општи смер,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iб су:

 • Завршена средња медицинска школа – општи смер,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iв су:

 • Завршена вишамедицинска школа – одсек за више радиолошке техничаре,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iг су:

 • Завршена средњамедицинска школа – одсек за лабораторијске техничаре,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iд су:

 • Завршена вишамедицинска школа или висока струковна школа здравствене струке, положен стручни испит.

 

III

 

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV) са контакт подацима(адреса, број телефона и e-mail) кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе(уколико се кандидат пријављује за послове за које је предвиђена средња медицинска школа),
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Очитана лична карта;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копија радне књижице (уколико је кандидат поседује).

 

      Решењем директора Клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

      Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

      Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 18 здравствених радникау радни однос на одређено време са пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца, донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

IV

      Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

 

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

Булевар дрЗорана Ђинђића бр. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш